2017

ПЛАН РОБОТИ

ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ

НА 2017 РІК

 

РОЗДІЛ 1ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2017 РІК, СПРЯМОВАНИХ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ РОБОТИ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ

 

№ з/п

Найменування заходу

Строк виконання

Форма завершення заходу

Відповідальний виконавець

1

2

3

4

5

Пріоритет І. РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ, У ТОМУ ЧИСЛІ МОБІЛІЗАЦІЙНОГО, ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМ З УРАХУВАННЯМ ПЕРЕДОВОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

ЗАВДАННЯ 1.1. РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО МАТЕРІАЛЬНОГО РЕЗЕРВУ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА УСТАНОВИ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖРЕЗЕРВУ

1.1.1

Аналіз діяльності підприємств системи державного резерву України з метою відновлення їх платоспроможності або здійснення заходів з передачі на приватизацію чи їх ліквідації

 

протягом року

перелік державних підприємств, які доцільно передати на приватизацію чи ліквідацію

Управління правового забезпечення

структурні підрозділи Держрезерву

1.1.2

Зміна системи фінансування видатків на обслуговування матеріальних цінностей державного резерву шляхом реорганізації державних організацій, які фінансуються за рахунок коштів держбюджету, в державні підприємства, метою діяльності яких є отримання прибутку

 

протягом року

затверджені фінансові плани, зміни до розпису державного бюджету, реєстри змін розподілу показників зведених кошторисів

Відділ фінансово-економічного аналізу

1.1.3

Запровадження моніторингу за надходженнями та витратами коштів економічно активних державних підприємств, що належать до сфери управління Держрезерву, в оn-Line режимі

протягом року

інформаційні матеріали

Відділ фінансово-економічного аналізу

Сектор реформування та взаємодії із засобами масової інформації і громадськістю

1.1.4

Організація та проведення засідань Погоджувальної ради щодо аналізу результатів діяльності державних підприємств та організацій, що належать до сфери управління Держрезерву

протягом року

протоколи засідань

Відділ фінансово-економічного аналізу

Сектор реформування та взаємодії із засобами масової інформації і громадськістю

ЗАВДАННЯ 1.2. ЗДІЙСНЕННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДИРЕКТИВИ 2009/119ЄС РАДИ ВІД 14.09.2009 ДЛЯ СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ МІНІМАЛЬНИХ ЗАПАСІВ НАФТИ ТА НАФТОПРОДУКТІВ, ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ СТРАТЕГІЧНИХ РЕЗЕРВІВ

1.2.1

Співпраця із експертами Європейського Союзу щодо впровадження Директиви 2009/119/ЕС Ради від 14.09.2009 в Україні

протягом року

зустрічі, звіти

Сектор реформування та взаємодії із засобами масової інформації і громадськістю

1.2.2

Затвердження робочого плану дій, розробленого експертами, обраними консорціумом «Kantor», для роботи над імплементацією Директиви 2009/119ЄС

І квартал

зустрічі, робочий документ плану дій

Сектор реформування та взаємодії із засобами масової інформації і громадськістю

1.2.3

Проведення засідань Круглих столів щодо обговорення пропозицій та запланованих кроків експертів з формування стратегічних запасів нафти та нафтопродуктів

протягом року

засідання, протоколи

Сектор реформування та взаємодії із засобами масової інформації і громадськістю

1.2.4

Подання на затвердження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення розробленого Державним агентством резерву України плану імплементації Директиви 2009/119ЄС Ради від 14.09.2009 стосовно накладення на держав-членів ЄС зобов’язання щодо підтримки мінімальних запасів сирої нафти та/або нафтопродуктів»

протягом двох місяців після прийняття розпорядження Кабінету міністрів України щодо визначення Держрезерву відповідальним виконавцем завдання

розпорядження

Кабінету Міністрів України

Управління правового забезпечення

1.2.5

Розроблення проектів нормативно-правових актів, необхідних для реалізації розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення розробленого Державним агентством резерву України плану імплементації Директиви 2009/119ЄС Ради від 14.09.2009 стосовно накладення на держав-членів ЄС зобов’язання щодо підтримки мінімальних запасів сирої нафти та/або нафтопродуктів»

протягом 2-х років після прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України

проекти нормативно-правових актів

Управління правового забезпечення

структурні підрозділи Держрезерву

ЗАВДАННЯ 1.4. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ, УСТАНОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖРЕЗЕРВУ

1.4.1

Проведення моніторингу та оновлення бази даних щодо об’єктів внутрішнього аудиту

постійно по мірі проведення аудитів

аналітичні довідки

Сектор внутрішнього аудиту

1.4.2

Формування, затвердження та оприлюднення затверджених піврічних планів проведення внутрішніх аудитів на офіційному веб-сайті Держрезерву

двічі на рік у термін:

- до 15 червня

- до 15 грудня

плани проведення

внутрішніх аудитів

Сектор внутрішнього аудиту

1.4.3

Проведення моніторингу впровадження аудиторських рекомендацій

постійно

листи, довідки, інформації

Сектор внутрішнього аудиту

1.4.4

Звітування Голові Держрезерву про результати проведених аудитів

постійно по мірі проведення аудитів, узагальнені річні інформації

доповідні записки

Сектор внутрішнього аудиту

1.4.5

Подання до Міністерства фінансів України звіту про результати діяльності Сектору внутрішнього аудиту

двічі на рік у термін:

- до 20 січня

  - до 20 липня

звіти

Сектор внутрішнього аудиту

Пріоритет ІІПРОВЕДЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ

ЗАВДАННЯ 3.1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖРЕЗЕРВУ

2.1.1

Співпраця з Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу

протягом року

листування

Сектор кадрів

2.1.2

Навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації державних службовців

протягом року

підвищення кваліфікації

Сектор кадрів

2.1.3

Формування та затвердження плану економічних навчань працівників Сектору внутрішнього аудиту на 2017 рік

 

січень

план

Сектор внутрішнього аудиту

2.1.4

Забезпечення систематичного проведення економічних навчань згідно із затвердженим планом та участь працівників Сектору у навчаннях, які проводяться Державною аудиторською службою України. Підвищення рівня професійної підготовки працівників Сектору шляхом самоосвіти

 

постійно

навчання

Сектор внутрішнього аудиту

2.1.5

Проведення внутрішньої оцінки якості діяльності Сектору внутрішнього аудиту, за результатами якої розроблення дієвої програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту на 2017 рік

І квартал

програма

Сектор внутрішнього аудиту

ЗАВДАННЯ 2.2. ФОРМУВАННЯ ДІЄВОГО КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ В ДЕРЖАВНОМУ АГЕНТСТВІ РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ ЙОГО ОНОВЛЕННЯ

2.2.1

Дотримання кваліфікаційних вимог до кандидатів на зайняття посад в системі державного резерву

протягом року

кадрові рішення

Сектор кадрів

2.2.2

Проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби та керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Держрезерву

протягом року

кадрові рішення

Сектор кадрів

2.2.3

Забезпечення організації проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»

протягом року

кадрові рішення

Сектор кадрів

2.2.4

Взаємодія з місцевими органами виконавчої влади щодо погодження призначення та звільнення з посад керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Держрезерву

протягом року

призначення та звільнення керівників

Сектор кадрів

2.2.5

Скорочення штатної чисельності працівників державних підприємств та організацій, що належать до сфери управління Держрезерву

протягом року

затверджені штатні розписи державних організацій та погоджені штатні розписи державних підприємств

Відділ фінансово-економічного аналізу

ЗАВДАННЯ 2.3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

2.3.1

Вжиття заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усуненню, контроль дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності посадових і службових осіб Держрезерву, підприємств, установ та організацій сфери управління

протягом року

 

 

 

заходи

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

2.3.2

Інформування Голови Держрезерву про виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами Держрезерву

протягом року

доповідна, службова

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

2.3.3

Участь (за дорученням Голови Держрезерву) у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) в Держрезерві з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства

протягом року

акт

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

2.3.4

Участь в експертизі проектів організаційно-розпорядчих документів, що видаються Держрезервом, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

протягом року

накази, доручення

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

2.3.5

Участь (за дорученням Голови Держрезерву) у проведенні внутрішнього аудиту Держрезерву, підвідомчих підприємств, установи та організацій в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства

протягом року

доповідна

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

2.3.6

Звітування перед посадовою особою Секретаріату Кабінету Міністрів України, визначеною Міністром Кабінету Міністрів України, про стан реалізації засад державної антикорупційної політики України в Держрезерві

протягом року

(за вимогою)

інформаційний лист

(звіт)

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

2.3.7

Участь у нарадах, семінарах, тренінгах, інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції

протягом року

інформування на внутрішніх нарадах Держрезерву

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

2.3.8

Подання до Національного агентства з питань запобігання корупції інформації про стан виконання в Держрезерві Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки

 

протягом року

до 15 лютого, 15 квітня,

15 липня і 15 жовтня

 

 

інформаційний лист

(звіт)

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Пріоритет ІІІЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ФОРМУВАННЯ, РОЗМІЩЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З МАТЕРІАЛЬНИМИ ЦІННОСТЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ, У ТОМУ ЧИСЛІ ШЛЯХОМ ОПТИМІЗАЦІЇ ЇХ НОМЕНКЛАТУРИ І СИСТЕМИ ЗБЕРІГАННЯ, УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЛІ, РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ВІДПУСКУ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВОЄЧАСНОГО ОСВІЖЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ ЗБЕРІГАННЯ

ЗАВДАННЯ 3.1 ПРИВЕДЕННЯ НОМЕНКЛАТУРИ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ ДО СУЧАСНИХ ПОТРЕБ ДЕРЖАВИ

3.1.1

Оптимізація номенклатури матеріальних цінностей державного резерву

І - ІІ квартали

проект рішення Уряду

Управління державних резервів

3.1.2

Участь в опрацюванні розроблених ЦОВВ проектів нормативно-правових актів стосовно внесення змін до номенклатури матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та їх розбронювання

 

протягом року

проекти нормативно-правових актів

Управління державних резервів

3.1.3

Опрацювання розроблених центральними та місцевими органами виконавчої влади проектів розпоряджень Кабінету Міністрів України про визначення номенклатури та аналіз обсягів накопичення матеріальних цінностей мобілізаційного резерву відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 № 948-0015

протягом року

проекти розпоряджень

Управління державних резервів

3.1.4

Підготовка пропозицій щодо проектів нормативно-правових актів стосовно внесення змін до переліку залучених виконавців мобілізаційних завдань та формування нової номенклатури накопичення мобілізаційного резерву відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 № 948-0015

ІІІ-ІV квартали

проекти нормативно-правових актів

Управління державних резервів

3.1.5

Участь у розробці відомчої інструкції щодо порядку і умов поставки, закладення, зберігання і відпуску нафтопродуктів, на підставі інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України                № 281/171/578/155 від 20.05.2008

протягом року

відомча інструкція

Управління державних резервів

3.1.6

Участь у роботі технічного комітету № 38 з питань роботи нафтової та нафтопереробної промисловості

протягом року

проекти нормативно-правових актів

Управління державних резервів

3.1.7

Проведення звірки облікових даних Держрезерву щодо наявності матеріальних цінностей мобілізаційного резерву з даними підприємств-відповідальних зберігачів

протягом року

результати звірки

Управління державних резервів

3.1.8

Участь в опрацюванні та погодженні інструкцій про правила і терміни зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву (в разі надходження до Держрезерву)

протягом року

інструкції

Управління державних резервів

ЗАВДАННЯ 3.2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІЖЕННЯ ЗАПАСІВ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ

3.2.1

Аналіз звітів підприємств та організацій щодо наявності та строків зберігання матеріальних цінностей державного резерву та підготовка пропозицій щодо обсягів їх освіження

 

протягом року

проект плану освіження

Управління державних резервів

3.2.2

Планування реалізації та закупівлі матеріальних цінностей з урахуванням термінів зберігання, сезонного підвищення попиту та пропозицій на внутрішньому ринку

протягом року

річний план закупівельматеріальних цінностей державного резерву

Управління державних резервів

3.2.3

Підготовка та подання до Мінекономрозвитку плану освіження матеріальних цінностей державного резерву на 2018 рік

ІV квартал

розпорядження Кабінету Міністрів України

Управління державних резервів

ЗАВДАННЯ 3.3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ ЗВІТНОСТІ ПРО ЗАПАСИ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА ЇХ РУХ

3.3.1

Надання до Кабінету Міністрів України, Мінекономрозвитку та Мінфіну зведеного звіту про наявність запасів державного резерву станом на 1 січня 2017 року

до 15 березня

звіт

Управління державних резервів

3.3.2

Надання до Кабінету Міністрів України та Мінекономрозвитку відомостей про поставку, відпуск та повернення позичених матеріальних цінностей державного резерву

щокварталу

звіт

Управління державних резервів

3.3.3

Надання оперативної інформації про наявність запасів державного резерву

щомісяця

звіт

Управління державних резервів

3..3.4

Підготовка і подання зведеного звіту про наявність матеріальних цінностей мобілізаційного резерву:

- станом на 1 січня 2017 року до Кабінету Міністрів України та Мінекономрозвитку;

- станом на 1 липня 2017 року до Мінекономрозвитку 

 

 

до 15 березня

 

до 10 липня

 

 

звіт

 

звіт

Управління державних резервів

ЗАВДАННЯ 3.4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКУПІВЛІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

3.4.1

Забезпечення проведення процедур закупівлі матеріальних цінностей до державного резерву

протягом року

договір про закупівлю товарів за державні кошти для закладання до державного резерву

Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей

Управління державних резервів

3.4.2

Забезпечення проведення процедур реалізації матеріальних цінностей державного резерву

протягом року

договір, розпорядження (наряд)

Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей

Управління державних резервів

3.4.3

Аналіз якісного стану та строків зберігання розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та підготовка пропозицій щодо обсягів їх реалізації

протягом року

акти постійно-технічної комісії підприємств-відповідальних зберігачів, заявки для реалізації

Управління державних резервів

ЗАВДАННЯ 3.5.ОПТИМІЗАЦІЯ КІЛЬКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ ТА ПУНКТІВ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗБЕРІГАННЯ

3.5.1

Аналіз ефективності територіального розміщення запасів державного резерву

протягом року

опрацювання звітів підприємств та організацій системи державного резерву

Управління державних резервів

3.5.2

Переміщення матеріальних цінностей державного (в т.ч. мобілізаційного) резерву з пунктів відповідального зберігання, в т.ч. тих, які збанкрутілі або ліквідуються

протягом року

наказ, розпорядження (наряд)

Управління державних резервів

3.5.3

Контроль за переміщенням матеріальних цінностей державного (в т.ч. мобілізаційного) резерву на підприємства та організації системи державного резерву до повного виконання нарядів

протягом року

акт на виконання наряду

Управління державних резервів

3.5.4

Вжиття заходів щодо організації зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву на договірній основі

протягом року

заходи

Управління державних резервів

ЗАВДАННЯ 3.6 ПРИВЕДЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО СУЧАСНИХ ПОТРЕБ ДЕРЖАВИ

3.6.1

Проведення дискусій та консультацій в рамках робочої групи з питань розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку реалізації матеріальних цінностей державного резерву»

І квартал

дискусії, консультації

Управління правового забезпечення

керівники структурних підрозділів члени робочої групи

3.6.2

Підготовка проекту нової редакції постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку реалізації матеріальних цінностей державного резерву»

ІІ квартал

проект нормативно-правового акту

Управління правового забезпечення

керівники структурних підрозділів

3.6.3

Направлення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку реалізації матеріальних цінностей державного резерву» на погодження в установленому порядку

ІІІ квартал

проект нормативно-правового акту

Управління правового забезпечення

3.6.4

 

Надання пропозицій щодо правового врегулювання питань списання (утилізації) непридатних (зіпсованих) матеріальних цінностей та безоплатного відпуску розброньованих матеріальних цінностей

протягом року

пропозиції

Управління державних резервів

Управління правового забезпечення

Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Відділ фінансово-економічного аналізу

3.6.5

Участь у розробці проектів державних стандартів на дизельне паливо та бензин довготривалого зберігання

протягом року

державні стандарти

Управління державних резервів

3.6.6

Участь у розробці відомчих інструкцій щодо порядку і умов поставки, закладення, зберігання і відпуску:

-          олії;

-          ковдр

І - ІІІ квартали

відомчі інструкції

Управління державних резервів

ЗАВДАННЯ 3.7 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ В СУДОВИХ ОРГАНАХ

3.7.1

Ведення претензійно-позовної роботи

протягом року

позов, претензія

Управління правового забезпечення

3.7.2

Ведення реєстру відкритих виконавчих проваджень по стягненню коштів на користь Держрезерву

протягом року

чинний перелік виконавчих проваджень

Управління правового забезпечення

3.7.3

Вжиття заходів щодо повернення до мобілізаційного резерву самовільно відчужених та викрадених матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, застосування штрафних санкцій до підприємств-зберігачів, які порушили вимоги законодавства, що діє у сфері державного матеріального резерву

протягом року

заходи

Управління правового забезпечення

Управління державних резервів

 

РОЗДІЛ 2.      ПЛАН ЗАХОДІВ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНИЙ МАТЕРІАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ», ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ЧИННИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

 

№ з/п

Найменування заходу

Строк виконання

Форма завершення заходу

Відповідальний виконавець

1

2

3

4

5

ОРГАНІЗАЦІЯ ПЛАНОВО-ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ В АПАРАТІ ДЕРЖРЕЗЕРВУ, НА ПІДПРИЄМСТВАХ, В УСТАНОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ ЙОГО УПРАВЛІННЯ, ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ФІНАНСОВИХ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

1

Перевірка штатних розписів державних організацій та державних підприємств, що належать до сфери управління Держрезерву

протягом року при зміні розміру мінімальної заробітної плати та проведенні реорганізації

затверджені штатні розписи державних організацій та погоджені штатні розписи державних підприємств

Відділ фінансово-економічного аналізу

2

Аналіз виконання організаціями системи державного резерву показників доведених кошторисів, розпоряджень, директивних вказівок Держрезерву з питань бюджетної політики

протягом року

оперативна звітність

Відділ фінансово-економічного аналізу

3

Укладення додаткових угод про погодження річних розмірів  коштів на відшкодування витрат за зберігання матеріальних цінностей державного резерву з підприємствами, що належать до сфери управління Держрезерву

 

протягом року

додаткові угоди до договорів відповідального зберігання

Відділ фінансово-економічного аналізу

4

Опрацювання кошторисів витрат та звітів про витрати на зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву (на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2002 №532)

 

протягом року

погоджені кошториси витрат та звіти про витрати

Відділ фінансово-економічного аналізу

5

Підготовка і подання до Мінекономрозвитку пропозицій до річного розпису та помісячних розписів загального та спеціального фондів державного бюджету на 2017 рік, а також проектів зведених кошторисів та зведених планів асигнувань загального та спеціального фондів державного бюджету на 2017 рік

 

у двотижневий термін після отримання лімітних довідок

проекти зведених кошторисів та зведених планів асигнувань загального та спеціального фондів державного бюджету

Відділ фінансово-економічного аналізу

6

Розроблення і подання на затвердження проектів кошторисів, планів асигнувань загального і спеціального фондів державного бюджету на 2017 рік

у місячний строк після затвердження розпису держбюджету

затверджені кошториси та плани асигнувань загального і спеціального фондів державного бюджету

 

Відділ фінансово-економічного аналізу

7

Розроблення і подання на погодження до Мінекономрозвитку паспортів бюджетних програм  на 2017 рік

у 45-денний термін з дня набрання чинності ЗУ «Про Державний бюджет України на 2017 рік»

накази Мінекономрозвитку            та Мінфіну про затвердження паспортів бюджетних програм

Відділ фінансово-економічного аналізу

8

Підготовка і подання до Мінекономрозвитку розподілу показників зведених кошторисів, розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду бюджету та розподілу показників зведених планів спеціального фонду бюджету на 2017 рік

у двотижневий термін після отримання витягів із розписів державного бюджету

затверджені розподіли показників зведених кошторисів та показників зведених планів асигнувань загального фонду бюджету і зведених планів спеціального фонду бюджету

Відділ фінансово-економічного аналізу

9

Підготовка фінансової звітності з соціальних виплат бюджетних установ

до 10 числа кожного місяця

звіти про стан фінансування соціальних виплат

Відділ фінансово-економічного аналізу

10

Підготовка і подання до Мінекономрозвитку реєстрів змін до мережі установ і організацій, які фінансуються з держбюджету, реєстрів змін розподілу показників зведених кошторисів та показників зведених планів асигнувань із загального фонду бюджету і зведених планів спеціального фонду бюджету на 2017 рік

у разі необхідності

затверджені реєстри змін до мережі установ і організацій, реєстри змін розподілу показників зведених кошторисів та показників зведених планів асигнувань загального і спеціального фондів

Відділ фінансово-економічного аналізу

11

Підготовка і подання до Мінекономрозвитку пропозицій щодо відкриття асигнувань та розподілів виділених бюджетних асигнувань

 

по мірі відкриття бюджетних асигнувань

розподіли виділених бюджетних асигнувань

Відділ фінансово-економічного аналізу

12

На виконання наказу Мінекономрозвитку від 02.03.2015      № 205:

- подання до Мінекономрозвитку зведених (консолідованих) показників виконання фінансових планів державних підприємств;

- подання до Мінфіну зведених показників на наступний плановий рік проектів фінансових планів державних підприємств;

- подання до Мінфіну, Мінекономрозвитку та ДФС зведених показників затверджених фінансових планів державних підприємств на наступний рік, в електронному вигляді – показники по кожному підприємству

 

 

щокварталу,

 

 

щороку

 

 

щороку

 

 

зведені (консолідовані) показники фінансових планів

зведені показники проектів фінансових планів

 

 

фінансові плани

 

Відділ фінансово-економічного аналізу

13

Надання до Мінекономрозвитку інформаційно-аналітичних матеріалів про ефективність управління суб'єктами господарювання (на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2007 №832)

 

щокварталу,

щороку

інформаційно-аналітичні матеріали

Відділ фінансово-економічного аналізу

14

Розгляд і подання на затвердження проектів кошторисів та планів асигнувань загального фонду державного бюджету на 2017 рік бюджетних організацій, які належать до сфери управління Держрезерву

у місячний термін після затвердження розпису асигнувань держбюджету

затверджені кошториси та плани асигнувань загального фонду державного бюджету

Відділ фінансово-економічного аналізу

15

Розподіл і доведення у встановленому порядку до розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня відомостей про обсяги бюджетних асигнувань на 2017 рік

у тижневий термін після одержання лімітних довідок

лімітні довідки про бюджетні асигнування

Відділ фінансово-економічного аналізу

16

Підготовка пропозицій до проекту Державного бюджету України на 2018 рік  

ІІІ квартал

форми бюджетного запиту на 2018 рік

Відділ фінансово-економічного аналізу

17

Складання місячних, квартальних і річних звітів з праці, заробітної плати і використання робочого часу працівників Держрезерву

до 7 числа місяця наступного за звітним

звіти з праці за формами             №№ 1-ПВ (місячна),                    1-ПВ (квартальна)

Відділ фінансово-економічного аналізу

ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ З МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

18

Розробка, погодження та затвердження Плану мобілізаційної підготовки Державного агентства резерву України на 2017 рік

січень

план мобілізаційної підготовки

Головний спеціаліст з питань мобілізаційної підготовки

19

Уточнення мобілізаційного плану Держрезерву

грудень

мобілізаційний план Держрезерву

Головний спеціаліст з питань мобілізаційної підготовки

20

Підготовка, погодження та подання доповіді про стан мобілізаційної готовності Державного агентства резерву України за 2016 рік:

- Об’єкт №1 Кабінету Міністрів України

- Мінекономрозвитку

 

 

до 15.01.2017

до 15.02.2017

 

 

доповідь

Головний спеціаліст з питань мобілізаційної підготовки

№ з/п

Найменування заходу

Строк виконання

Форма завершення заходу

Відповідальний виконавець

1

2

3

4

5

21

Розробка, погодження та затвердження Плану основних заходів цивільного захисту Державного агентства резерву України на 2017 рік

січень

план основних заходів цивільного захисту

Головний спеціаліст з питань мобілізаційної підготовки

ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ З ВОЄНІЗОВАНОЇ ОХОРОНИ, ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ

22

Розробка, погодження та затвердження Плану з питань охорони праці Державного агентства резерву України на 2017 рік

1 квартал

план з питань охорони праці на 2017 рік

Сектор з питань воєнізованої охорони, пожежної безпеки та охорони праці

23

Підготовка проектів Планів організаційних заходів щодо пожежної безпеки на підприємствах та організаціях державного резерву в весняно-літній та осінньо-зимовий періоди 2016-2017 років

І, ІІІ квартали

план організаційних заходів

Сектор з питань воєнізованої охорони, пожежної безпеки та охорони праці

24

Здійснення цільових перевірок підприємств та організацій з питань загальної охорони, пожежної безпеки та охорони праці

протягом року

акт

Сектор з питань воєнізованої охорони, пожежної безпеки та охорони праці

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

25

Надання методичної допомоги юридичним службам підприємств, установ, організацій системи державного резерву з питань правової роботи

протягом року

консультації, листи

Управління правового забезпечення

26

Надання методичної допомоги підвідомчим підприємствам і організаціям з питань забезпечення ефективного та цільового використання бюджетних коштів та проведення планово-фінансової роботи

протягом року

листи - роз’яснення

Відділ фінансово-економічного аналізу

27

Надання методичної допомоги підвідомчим організаціям з питань ведення бухгалтерського обліку

протягом року

консультації, листи

Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності

28

Надання методичної допомоги працівникам апарату Держрезерву та організаціям, що належать до сфери управління Держрезерву, з питань державної таємниці

постійно

листування

Режимно-секретний сектор

29

Надання структурним підрозділам Держрезерву та підвідомчим підприємствам, установі і організаціям та їх окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства

постійно

наради, консультації

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СТОСОВНО ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ, КОНТРОЛЮ ЗА ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯМ У ЦЕНТРАЛЬНОМУ АПАРАТІ ДЕРЖРЕЗЕРВУ ТА ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ ЙОГО УПРАВЛІННЯ

30

Надання звіту про стан забезпечення охорони державної таємниці відповідно до наказу Служби безпеки України від 26.09.2015 № 630

до 1 лютого

звіт

Режимно-секретний сектор

31

Перегляд грифів секретності матеріальних носіїв інформації відповідно до вимог ЗВДТ

щомісяця

акт

Експертна комісія з питань таємниць Держрезерву

№ з/п

Найменування заходу

Строк виконання

Форма завершення заходу

Відповідальний виконавець

1

2

3

4

5

32

Проведення перевірок стану охорони державної таємниці організацій, що належать до сфери управління Держрезерву, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 № 939

згідно плану

акт

Комісія Держрезерву

ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В АПАРАТІ ДЕРЖРЕЗЕРВУ, НА ПІДПРИЄМСТВАХ, В УСТАНОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ ЙОГО УПРАВЛІННЯ

33

Своєчасне проведення розрахунків за закладені матеріальні цінності, по відшкодуванню витрат із зберігання матеріальних цінностей державного (в т.ч. мобілізаційного) резерву та забезпечення діяльності Держрезерву

протягом року

платіжні доручення

Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності

34

Забезпечення виконання статей Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»

постійно

зведені дані

Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності

35

Перевірка фінансової звітності державних організацій, що належать до сфери управління Держрезерву

щокварталу

зведений звіт

Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності

36

Подання до Державної казначейської служби та Мінекономрозвитку бухгалтерської та фінансової звітності

щокварталу

звіти

Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності

ЗДІЙСНЕННЯ ІНШИХ ЗАХОДІВ НА ВИКОНАННЯ ЧИННИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, ДОРУЧЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

37

Перевірка стану організації роботи з документами, що містять службову інформацію (наявність та фізичний стан документів, справ, видань, електронних носіїв інформації з грифом «Для службового користування»)

І квартал

акт

Комісія з питань проведення перевірки наявності документів з грифом

«Для службового користування»

38

Подання до Мінекономрозвитку для погодження Першим віце-прем'єр-міністром України – Міністром економічного розвитку і торгівлі України пріоритетних напрямів роботи Держрезерву на плановий 2018 рік та два роки, наступні за плановим

до 15 липня

пріоритетні  напрями роботи

Відділ планування,

документування, контролю та

роботи з підвідомчими підприємствами

з питань використання державного майна

структурні підрозділи

39

Формування та подання до Мінекономрозвитку для затвердження Першим віце-прем'єр-міністром України – Міністром економічного розвитку і торгівлі України плану роботи Держрезерву на 2018 рік

до 15 грудня

план роботи

Відділ планування,

документування, контролю та

роботи з підвідомчими підприємствами

з питань використання державного майна

40

Підготовка звітів про виконання плану роботи Держрезерву:

- річний звіт за 2016 рік;

- квартальні   звіти   про   стан     виконання   плану    роботи Держрезерву на 2017 рік

 

до 20 лютого

до 10 числа місяця, наступного за звітним

звіт

Відділ планування,

документування, контролю та

роботи з підвідомчими підприємствами

з питань використання державного майна

структурні підрозділи

№ з/п

Найменування заходу

Строк виконання

Форма завершення заходу

Відповідальний виконавець

1

2

3

4

5

41

Підготовка інформації про стан виконання законів України, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України та доручень Першого віце-прем'єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України відповідно до наказу Мінекономрозвитку від 23.01.2013 № 61

 

до 10 числа місяця, наступного за звітним

інформація

Відділ планування,

документування, контролю та

роботи з підвідомчими підприємствами

з питань використання державного майна

42

Підготовка засідань колегії Державного агентства резерву України в установленому порядку

згідно з планами

наказ про введення в дію рішень Колегії

Секретар Колегії, члени Колегії, керівники структурних підрозділів Держрезерву

43

Підтримання ефективної системи інформування суспільства про роботу Держрезерву на принципах відкритості і прозорості шляхом постійного висвітлення діяльності в електронних та друкованих засобах масової інформації та соціальних мережах

протягом року

публікації, прес-релізи

Сектор реформування та взаємодії із засобами масової інформації і громадськістю

44

Проведення установчих зборів для формування Громадської Ради Державного агентства резерву України

І квартал

засідання

Сектор реформування та взаємодії із засобами масової інформації і громадськістю

45

Участь у формуванні та проведенні засідань Громадської Ради Держрезерву як заходу публічного обговорення актуальних питань розвитку Держрезерву та громадського контролю за врахуванням та втіленням пропозицій від членів ради

протягом року

протоколи засідань

Сектор реформування та взаємодії із засобами масової інформації і громадськістю

 

Голова Державного агентства резерву України                                                                                                    В.А. Мосійчук