Форма запиту на інформацію

ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ, ЩО ПОДАЄТЬСЯ ДО ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ”

 

 

Розпорядник
інформації

 

 

ДЕРЖАВНЕ
АГЕНТСТВО РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ

 

(найменування
розпорядника інформації)

 

Запитувач

 

_________________________________________________________________________

(прізвище,
ім’я, по батькові — для фізичних осіб, найменування організації,

 

_________________________________________________________________________

(прізвище,
ім’я, по батькові представника організації — для юридичних осіб та об’єднань
громадян, що не мають статусу юридичної особи,

 

_________________________________________________________________________

поштова
адреса або електронна адреса, контактний телефон)

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

Прошу
відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” надати

 

 

 (загальний опис інформації або вид, назва,
реквізити чи зміст документа)

Запитувану
інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

 

на поштову
адресу

______________________________________________________________

(поштовий
індекс, область, район, населений пункт, вулиця,

______________________________________________________________

будинок,
корпус, квартира)

 

на
електронну адресу

 

______________________________________________________________

телефаксом

______________________________________________________________

за
телефоном

______________________________________________________________

 

_________   
____________________

   
(дата)          
         (підпис)

 


 

Примітки.

 

1. Запит
може бути поданий:

на
поштову адресу: вул.Пушкинська,28, м.Київ;

на
електронну адресу: document@gosrezerv.gov.ua;

телефаксом  , (044) 234-01-18

за
телефоном (044) 234-63-47

 

2. Запит
може бути поданий особисто до спеціальних структурних підрозділів або посадовим
особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної
інформації, якою володіє Держрезерв України, в робочий час згідно з правилами
внутрішнього трудового розпорядку.

3. У
запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

4. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб,
обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

5. У разі коли запит на інформацію стосується інформації,
необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану
навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів
побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних
ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян,
відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

6. У разі коли запит стосується надання великого обсягу
інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк
розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого
продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі
не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

У
разі, якщо Держрезервом України не може бути надана запитувана публічна
інформація в передбачені цим Положенням строки у разі настання обставин
непереборної сили допускається відстрочка в задоволенні запиту на інформацію.
Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з
роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

7. Інформація на запит надається безоплатно.

8. У
задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, а саме не зазначено:

прізвище,
ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу
електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний
опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого
зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис
і дату (за умови подання письмового запиту).