2019

ПЛАН РОБОТИ

ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ

НА 2019 РІК

РОЗДІЛ 1.ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2019 РІК, СПРЯМОВАНИХ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ РОБОТИ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ

 

№ з/п

Найменування заходу

Строк виконання

Форма завершення заходу

Відповідальний виконавець

 

1

2

3

4

5

 

Пріоритет І. РЕФОРМУВАННЯ МОБІЛІЗАЦІЙНОГО РЕЗЕРВУ З УРАХУВАННЯМ СЬОГОДНІШНЬОЇ ОБ’ЄКТИВНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ЩОДО УПРАВЛІННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ПОТРЕБ ДЕРЖАВИ

 

ЗАВДАННЯ 1.1. ПРИВЕДЕННЯ НОМЕНКЛАТУРИ ТА НОРМ НАКОПИЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ МОБІЛІЗАЦІЙНОГО РЕЗЕРВУ У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО МОБІЛІЗАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ (ЗАМОВЛЕНЬ), ВИЗНАЧЕНИХ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

1.1.1

Участь в опрацюванні розроблених ЦОВВ проектів нормативно-правових актів стосовно внесення змін до номенклатури матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та їх розбронювання

протягом року

проекти нормативно-правових актів

Відділ мобілізаційного резерву

 

1.1.2

Опрацювання та погодження розроблених центральними та місцевими органами виконавчої влади проектів розпоряджень Кабінету Міністрів України про визначення номенклатури та аналіз обсягів накопичення матеріальних цінностей мобілізаційного резерву відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.12.2018

протягом року

проекти розпоряджень

Відділ мобілізаційного резерву

 

1.1.3

Підготовка проектів розпоряджень Кабінету Міністрів України про розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, які зберігаються на підприємствах, щодо яких порушено справу про банкрутство, або які ліквідуються

 

протягом року

проекти розпоряджень

Відділ мобілізаційного резерву

 

ЗАВДАННЯ 1.2. РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВНЕСЕННЯ НА РОЗГЛЯД КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІДПОВІДНИХ ПРОЕКТІВ АКТІВ УРЯДУ

1.2.1

Підготовка проектів розпоряджень Кабінету Міністрів України  про передачу розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву медичного призначення для потреб облдержадміністрацій

протягом року

проекти розпоряджень

Відділ мобілізаційного резерву

 

1.2.2

Підготовка проектів розпоряджень Кабінету Міністрів України про списання розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, в т.ч. медичного призначення, з подальшою їх утилізацією

протягом року

проекти розпоряджень

Відділ мобілізаційного резерву

 

ЗАВДАННЯ 1.3. ОПТИМІЗАЦІЯ КІЛЬКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ_ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗБЕРІГАЧВ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ МОБІЛІЗАЦІЙНОГО РЕЗЕРВУ

1.3.1

Забезпечення переміщення матеріальних цінностей мобілізаційного резерву з підприємств-зберігачів, щодо яких порушено справу про банкрутство або ліквідуються на підприємства/організації системи державного резерву України

протягом року

наказ, розпорядження (наряд)

Відділ мобілізаційного резерву

 

1.3.2

Укладення договорів відповідального зберігання, додаткових угод про погодження річних розмірів коштів на відшкодування витрат на зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву з підприємствами, установами та організаціями-зберігачами мобілізаційного резерву

 

протягом року

договори, додаткові угоди

Відділ мобілізаційного резерву

 

1.3.3

Проведення звірки наявності матеріальних цінностей на підприємствах-відповідальних зберігачах в бухгалтерському та оперативному обліку з виділенням самовільно використаних матеріальних цінностей

протягом року

звірка

Відділ мобілізаційного резерву

 

1.3.4

Проведення аналізу узагальнених звітів підприємств-відповідальних зберігачів (форма 12-мр) для формування зведеного звіту з мобілізаційного резерву України в розрізі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та підприємств, які належать до сфери їх управління

постійно

аналіз

Відділ мобілізаційного резерву

 

1.3.5

Аналіз якісного стану, строків зберігання розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та підготовка пропозицій щодо обсягів їх реалізації

 

протягом року

акти постійно-технічної комісії підприємств-відповідальних зберігачів, заявки для реалізації

Відділ мобілізаційного резерву

 

Пріоритет ІІ. РОЗРОБЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНО ТА НАУКОВО ОБҐРУНТОВАНИХ КРИТЕРІЇВ ФОРМУВАННЯ НОМЕНКЛАТУРИ І РОЗРАХУНКУ НОРМ НАКОПИЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ ВІДПОВІДНО ДО СТРАТЕГІЧНИХ ПОТРЕБ ДЕРЖАВИ

 

ЗАВДАННЯ 2.1 ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ МІНІСТЕРСТВ, ЦЕНТРАЛЬНИХ І МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, РАДИ МІНІСТРІВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ТА ІНШИХ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ЩОДО НОМЕНКЛАТУРИ ТА ОБСЯГІВ НАКОПИЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

 

2.1.1

Отримання від заінтересованих органів пропозицій щодо номенклатури та обсягів накопичення

І півріччя

пропозиції заінтересованих органів

Управління державних резервів

 

2.1.2

Узагальнення наданих заінтересованими органами пропозицій

І півріччя

підготовка узагальненого переліку матеріальних цінностей

Управління державних резервів

 

2.1.3

Вжиття заходів щодо формування номенклатури матеріальних цінностей державного резерву та обсягів накопичення, у тому числі незнижуваного запасу

І півріччя

проект номенклатури матеріальних цінностей та обсягів накопичення

Управління державних резервів

 

ЗАВДАННЯ 2.2 РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ЩО ВСТАНОВЛЮЄ НОМЕНКЛАТУРУ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ І ОБСЯГИ НАКОПИЧЕННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ НЕЗНИЖУВАНИЙ ЗАПАС

2.2.1

Створення робочої групи по опрацюванню проекту номенклатури матеріальних цінностей державного резерву та обсягів накопичення

ІІ півріччя

наказ Держрезерву

Управління державних резервів Управління правового забезпечення УкрНДІ «Ресурс»

 

2.2.2

Вжиття заходів щодо підготовки положення про робочу групу з опрацювання проекту номенклатури матеріальних цінностей державного резерву

ІІ півріччя

положення про робочу групу

Управління державних резервів Управління правового забезпечення УкрНДІ «Ресурс»

 

2.2.3

Вжиття заходів щодо підготовки пропозицій та рекомендацій робочої групи стосовно номенклатури матеріальних цінностей державного резерву

ІІ півріччя

протокольне рішення робочої групи

Управління державних резервів Управління правового забезпечення

 

2.2.4

Вжиття заходів щодо розроблення проекту рішення Кабінету Міністрів України на основі пропозицій та рекомендацій робочої групи

ІІ півріччя

проект рішення Уряду

Управління державних резервів Управління правового забезпечення

Фінансове управління

 УкрНДІ «Ресурс»

 

Пріоритет ІІІ. РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ З МЕТОЮ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ З УРАХУВАННЯМ ПЕРЕДОВОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ, У ТОМУ ЧИСЛІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМ

 

ЗАВДАННЯ 3.1 РОЗРОБЛЕННЯ, УЗГОДЖЕННЯ ІЗ ЗАІНТЕРЕСОВАНИМИ ЦОВВ, А ТАКОЖ ВНЕСЕННЯ НА РОЗГЛЯД КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІДПОВІДНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

 

3.1.1

Погодження з ЦОВВ проекту розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції реформування системи державного матеріального резерву України”

мат

ІІ квартал

проект розпорядження

Управління правового забезпечення

 

3.1.2

Подання проекту розпорядження “Про схвалення Концепції реформування системи державного матеріального резерву України” на розгляд Кабінету Міністрів України

 

ІІІ квартал

розпорядження

Управління правового забезпечення

 

3.1.3

Сприяння в опрацюванні та прийнятті Верховною радою України нової редакції Закону України “Про державний матеріальний резерв”, яка враховуватиме Концепцію реформування державного матеріального резерву

 

ІV квартал

законопроект

Управління правового забезпечення

 

3.1.4

Підготовка та супроводження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про реалізацію пілотного проекту проведення електронних аукціонів з реалізації матеріальних цінностей мобілізаційного резерву

ІV квартал

розпорядження

Управління правового забезпечення

Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей

 

Пріоритет ІV. НАКОПИЧЕННЯ (ПОНОВЛЕННЯ) У ДЕРЖАВНОМУ РЕЗЕРВІ ЗАПАСІВ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ВІДПОВІДНО ДО ЗАТВЕРДЖЕНОЇ НОМЕНКЛАТУРИ ТА ОБСЯГІВ НАКОПИЧЕННЯ

ЗАВДАННЯ 4.1. ОПРАЦЮВАННЯ СТАНУ ЗАПАСІВ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ВІДПОВІДНО ДО ЗАТВЕРДЖЕНОЇ НОМЕНКЛАТУРИ ТА ОБСЯГІВ НАКОПИЧЕННЯ

4.1.1

 

Опрацювання річних звітів щодо наявності матеріальних цінностей державного резерву, наданих підвідомчими організаціями, підприємствами та пунктами відповідального зберігання

 

І квартал

службова записка

Управління державних резервів

 

4.1.2

Вжиття заходів щодо доведення наявності матеріальних цінностей до затверджених обсягів накопичення, у першу чергу до незнижуваного запасу

І квартал

пропозиції до річного плану закупівель матеріальних цінностей до рівня накопичення

 

Управління державних резервів

Фінансове управління

Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей

УкрНДІ «Ресурс»

 

 

ЗАВДАННЯ 4.2. ЗАХОДИ ЩОДО ПОПОВНЕННЯ ЗАПАСІВ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ

4.2.1

Підготовка заявок на закупівлю матеріальних цінностей до державного резерву відповідно до затвердженого Річного плану закупівель

протягом року

заявка на проведення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти

 

Управління державних резервів

Управління правового забезпечення

Фінансове управління

Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей

УкрНДІ «Ресурс»

 

ЗАВДАННЯ 4.3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ПРИДБАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

4.3.1

 

Підготовка проектів та вчасна публікація змін до Річного плану закупівель, Тендерної документації, оголошень, рішень, протоколів Тендерного комітету та проведення засідань Тендерного комітету

 

протягом року

тендерна документація, оголошення, рішення та протоколи Тендерного комітету

Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей

Тендерний комітет

 

Пріоритет V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВОЄЧАСНОГО ТА В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ПРОВЕДЕННЯ ОСВІЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАТВЕРДЖЕНОГО ПЛАНУ ОСВІЖЕННЯ

ЗАВДАННЯ 5.1. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ У ПОРЯДКУ ОСВІЖЕННЯ

5.1.1

Вжиття заходів щодо закладення матеріальних цінностей до державного резерву у порядку освіження

І квартал

пропозиції до річного плану закупівель матеріальних цінностей у порядку освіження

Управління державних резервів

Фінансове управління

Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей

УкрНДІ «Ресурс»

 

5.1.2

Підготовка заявок на закупівлю матеріальних цінностей до державного резерву відповідно до затвердженого Річного плану закупівель

протягом року

заявка на проведення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти в порядку освіження

Управління державних резервів

Управління правового забезпечення

Фінансове управління

Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей

УкрНДІ «Ресурс»

 

ЗАВДАННЯ 5.2. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ У ПОРЯДКУ ОСВІЖЕННЯ

5.2.1

Вжиття заходів щодо початку проведення процедури реалізації матеріальних цінностей у порядку освіження

протягом року

заявки на реалізацію

Управління державних резервів

Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей

 

5.2.2

Вжиття заходів щодо здійснення реалізації матеріальних цінностей у порядку освіження на аукціоні відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1078 (зі змінами)

протягом року

проведені аукціони

Управління державних резервів

Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей

 

ЗАВДАННЯ 5.3. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР РЕАЛІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

5.3.2

Підготовка та проведення процедур реалізації матеріальних цінностей та проведення засідань Аукціонного комітету

протягом року

формування Порядку денного, протоколи Аукціонного комітету

Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей

Аукціонний комітет

 

Пріоритет VІ. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖРЕЗЕРВУ, У Т.Ч. ЗА РАХУНОК МОДЕРНІЗАЦІЇ, ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЇ

 

ЗАВДАННЯ 6.1. ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА МОДЕРНІЗАЦІЄЮ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЮ ПІДВІДОМЧИХ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

 

6.1.1

Розгляд і подання на погодження проектів планів організаційно-технічних заходів підприємств, установи та організацій, які належать до сфери управління Держрезерву, із підвищення експлуатаційної надійності та оновлення основних фондів

 

І квартал

плани організаційно-технічних заходів із підвищення експлуатаційної надійності та оновлення основних фондів

Фінансове управління

 

6.1.2

Аналіз звітів підприємств, установи та організацій, які належать до сфери управління Держрезерву, про виконання планів організаційно-технічних заходів із підвищення експлуатаційної надійності та оновлення основних фондів

І квартал

звіти про виконання планів організаційно-технічних заходів із підвищення експлуатаційної надійності та оновлення основних фондів

Фінансове управління

 

6.1.3

Забезпечення контролю за дотриманням підприємствами, установою та організаціями, які належать до сфери управління Держрезерву, встановлених лімітів споживання енергоносіїв та виконання заходів з енергозбереження

 

протягом року

оперативна звітність

Фінансове управління

 

ЗАВДАННЯ 6.2. РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО МАТЕРІАЛЬНОГО РЕЗЕРВУ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА УСТАНОВИ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖРЕЗЕРВУ

 

6.2.1

Організація та проведення засідань Погоджувальної ради щодо аналізу результатів діяльності державних підприємств та організацій, що належать до сфери управління Держрезерву

 

протягом року

протоколи засідань

Фінансове управління

 

6.2.2

Зміна системи фінансування видатків на обслуговування матеріальних цінностей державного резерву шляхом реорганізація державних організацій, які фінансуються за рахунок коштів держбюджету, в державні підприємства, метою діяльності яких є отримання прибутку

 

протягом року

затверджені фінансові плани, зміни до розпису державного бюджету, реєстри змін розподілу показників зведених кошторисів

Фінансове управління

 

6.2.3

Скорочення штатної чисельності працівників державних підприємств та організацій, що належать до сфери управління Держрезерву

протягом року

затверджені штатні розписи державних організацій та погоджені штатні розписи державних підприємств

Фінансове управління

 

ЗАВДАННЯ 6.3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ПІДВІДОМЧИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

 

6.3.1

Проведення моніторингу впровадження аудиторських рекомендацій

постійно

листи, довідки, інформації

Сектор внутрішнього аудиту

 

6.3.2

Звітування Голові Держрезерву про результати проведених аудитів

постійно по мірі проведення аудитів

доповідні записки

Сектор внутрішнього аудиту

 

Пріоритет VІІ. ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ВИМОГ ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 25.10.2017 № 1106 «ПРО ВИКОНАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ, З ОДНІЄЇ СТОРОНИ, ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ, ЄВРОПЕЙСЬКИМ СПІВТОВАРИСТВОМЗ АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ І ЇХНІМИ ДЕРЖАВАМИ-ЧЛЕНАМИ, З ІНШОЇ СТОРОНИ»

ЗАВДАННЯ 7.1. РЕАЛІЗАЦІЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ З ВИКОНАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ, З ОДНІЄЇ СТОРОНИ, ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ, ЄВРОПЕЙСЬКИМ СПІВТОВАРИСТВОМЗ АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ І ЇХНІМИ ДЕРЖАВАМИ-ЧЛЕНАМИ, З ІНШОЇ СТОРОНИ В НАПРЯМКУ ФОРМУВАННЯ МІНІМАЛЬНИХ ЗАПАСІВ НАФТИ ТА НАФТОПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ

7.1.1

 

Підготовка та затвердження бюджету інженерно-технічних заходів, необхідних для зберігання мінімальних запасів нафтопродуктів на комбінатах, що належать до сфери управління Держрезерву

І квартал

звіт

Фінансове Управління

Юридичне Управління

 

7.1.2

Співпраця з Європейським Енергетичним Співтовариством щодо імплементації Директиви 2009/119/ЕС в Україні 

протягом року

листування, зустрічі

Фінансове Управління

 

7.1.3

Участь у розробці національного плану подолання кризової ситуації на ринку нафти та нафтопродуктів

 

ІІ квартал

розпорядження

Управління правового забезпечення

Фінансове Управління

 

7.1.4

Вжиття заходів щодо погодження законопроекту «Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів» із заінтересованими органами виконавчої влади

 

ІІ квартал

законопроект

Управління правового забезпечення

Фінансове управління

 

7.1.5

Участь у забезпеченні супроводження розгляду Верховною Радою України проекту закону «Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів»

 

ІІІ квартал

законопроект

Управління правового забезпечення

Фінансове Управління

 

7.1.6

 

Вжиття заходів щодо погодження із заінтересованими органами виконавчої влади розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення моделі (концепції) підтримки мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів

 

І квартал

розпорядження

Управління правового забезпечення

Фінансове Управління

 

ЗАВДАННЯ 7.2. РОЗРОБЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ З МЕТОЮ НАБЛИЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ВІДПОВІДНО ДО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В РАМКАХ УГОДИ ПРО АСАЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

7.2.2

Підготовка законодавчих актів щодо внесення змін до Податкового та Бюджетного кодексів України

ІV квартал

законопроект

Управління правового забезпечення

 

 

РОЗДІЛ 2.  ПЛАН ЗАХОДІВ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНИЙ МАТЕРІАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ», ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ЧИННИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

 

№ з/п

Найменування заходу

Строк виконання

Форма завершення заходу

Відповідальний виконавець

1

2

3

4

5

ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ ЗБЕРІГАННЯ ЗАПАСІВ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ ТА ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ ДЛЯ ЇХ ОСВІЖЕННЯ

 

1

Розробка та затвердження квартальних планів проведення контрольних заходів щодо відповідальних зберігачів

щокварталу

квартальний план

Відділ контролю за зберіганням матеріальних цінностей

 

2

Здійснення контрольних заходів на підприємствах-відповідальних зберігачах незалежно від форми власності з метою перевірки виконання ними зобов’язань щодо зберігання матеріальних цінностей державного (в т.ч. мобілізаційного) резерву, освіження (поновлення), відпуску, своєчасного повернення позичених матеріальних цінностей, а також відповідності зазначених цінностей затвердженій номенклатурі, встановленим стандартам і технічним умовам

протягом року

контрольний захід

Відділ контролю за зберіганням матеріальних цінностей

 

3

Аналіз звітів підприємств та організацій щодо наявності та строків зберігання матеріальних цінностей державного резерву та підготовка пропозицій щодо обсягів їх освіження

протягом року

проект плану освіження

Управління державних резервів

 

4

Підготовка та подання до Мінекономрозвитку плану освіження матеріальних цінностей державного резерву на 2020 рік

ІV квартал

розпорядження Кабінету Міністрів України

Управління державних резервів

 

5

Проведення звірки облікових даних Держрезерву щодо наявності матеріальних цінностей мобілізаційного резерву з даними підприємств-відповідальних зберігачів

протягом року

результати звірки

Відділ мобілізаційного резерву

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ ЗВІТНОСТІ ПРО ЗАПАСИ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА ЇХ РУХ

 

6

Надання до Кабінету Міністрів України, Мінекономрозвитку та Мінфіну зведеного звіту про наявність запасів державного резерву станом на 1 січня 2019 року

до 15 березня

звіт

Управління державних резервів

 

7

Надання до Кабінету Міністрів України та Мінекономрозвитку відомостей про поставку, відпуск та повернення позичених матеріальних цінностей державного резерву

щокварталу

звіт

Управління державних резервів

 

8

Надання оперативної інформації про наявність запасів державного резерву

щомісяця

звіт

Управління державних резервів

 

9

Підготовка і подання зведеного звіту про наявність матеріальних цінностей мобілізаційного резерву:

- станом на 1 січня 2019 року до Кабінету Міністрів України та Мінекономрозвитку;

- станом на 1 липня 2019 року до Мінекономрозвитку

 

до 15 березня

 

до 10 липня

 

звіт

 

звіт

Відділ мобілізаційного резерву

 

ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЗБЕРІГАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ

 

10

Координація робіт щодо зберігання матеріальних цінностей державного резерву на підприємствах та організаціях системи державного резерву України

протягом року

доручення організаціям та підприємствам

Управління державних резервів

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПЛАНОВО-ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ В АПАРАТІ ДЕРЖРЕЗЕРВУ, НА ПІДПРИЄМСТВАХ, В УСТАНОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ ЙОГО УПРАВЛІННЯ, ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ФІНАНСОВИХ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

 

11

Перевірка штатних розписів державних організацій та державних підприємств, що належать до сфери управління Держрезерву

протягом року при зміні розміру мінімальної заробітної плати та проведенні реорганізації

затверджені штатні розписи державних організацій та погоджені штатні розписи державних підприємств

Фінансове управління

 

12

Аналіз виконання організаціями системи державного резерву показників доведених кошторисів, розпоряджень, директивних вказівок Держрезерву з питань бюджетної політики

протягом року

оперативна звітність

Фінансове управління

 

13

Укладення додаткових угод про погодження річних розмірів  коштів на відшкодування витрат за зберігання матеріальних цінностей державного резерву з підприємствами, що належать до сфери управління Держрезерву

протягом року

додаткові угоди до договорів відповідального зберігання

Фінансове управління

 

14

Опрацювання кошторисів витрат та звітів про витрати на зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву (на виконання постанови КМУ від 12.04.2002 №532)

протягом року

погоджені кошториси витрат та звіти про витрати

Фінансове управління

 

15

Підготовка і подання до Мінекономрозвитку пропозицій до річного розпису та помісячних розписів загального та спеціального фондів державного бюджету на 2019 рік, а також проектів зведених кошторисів та зведених планів асигнувань загального та спеціального фондів державного бюджету на 2019 рік

у двотижневий термін після отримання лімітних довідок

проекти зведених кошторисів та зведених планів асигнувань загального та спеціального фондів державного бюджету

Фінансове управління

 

16

Розроблення і подання на затвердження проектів кошторисів, планів асигнувань загального і спеціального фондів державного бюджету на 2019 рік

у місячний строк після затвердження розпису держбюджету

затверджені кошториси та плани асигнувань загального і спеціального фондів державного бюджету

Фінансове управління

 

17

Розроблення і подання на погодження до Мінекономрозвитку паспортів бюджетних програм  на 2019 рік

у 45-денний термін з дня набрання чинності ЗУ «Про Державний бюджет України на 2018 рік»

накази Мінекономрозвитку            та Мінфіну про затвердження паспортів бюджетних програм

Фінансове управління

 

18

Підготовка і подання до Мінекономрозвитку розподілу показників зведених кошторисів, розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду бюджету та розподілу показників зведених планів спеціального фонду бюджету на 2019 рік

у двотижневий термін після отримання витягів із розписів державного бюджету

затверджені розподіли показників зведених кошторисів та показників зведених планів асигнувань загального фонду бюджету і зведених планів спеціального фонду бюджету

Фінансове управління

 

19

Підготовка і подання до Мінекономрозвитку пропозицій щодо внесення змін до розпису Державного бюджету України на 2019 рік

у разі необхідності

довідки про зміни до розпису Державного бюджету України

Фінансове управління

 

20

Підготовка і подання до Мінекономрозвитку пропозицій щодо відкриття асигнувань та розподілів виділених бюджетних асигнувань

по мірі відкриття бюджетних асигнувань

розподіли виділених бюджетних асигнувань

Фінансове управління

 

21

На виконання наказу Мінекономрозвитку від 02.03.2015                № 205:

- подання до Мінекономрозвитку зведених (консолідованих) показників виконання фінансових планів державних підприємств;

- подання до Мінфіну зведених показників на наступний плановий рік проектів фінансових планів державних підприємств;

- подання до Мінфіну, Мінекономрозвитку та ДФС зведених показників затверджених фінансових планів державних підприємств на наступний рік, в електронному вигляді – показники по кожному підприємству

 

 

щокварталу,

 

 

щороку

 

 

щороку

 

 

зведені (консолідовані) показники фінансових планів

зведені показники проектів фінансових планів

 

 

фінансові плани

 

Фінансове управління

 

22

Надання до Мінекономрозвитку інформаційно-аналітичних матеріалів про ефективність управління суб'єктами господарювання (на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2007 №832)

 

щокварталу,

щороку

інформаційно-аналітичні матеріали

Фінансове управління

 

23

Розгляд і подання на затвердження проектів кошторисів та планів асигнувань загального фонду державного бюджету на 2019 рік бюджетних організацій, які належать до сфери управління Держрезерву

у місячний термін після затвердження розпису асигнувань держбюджету

затверджені кошториси та плани асигнувань загального фонду державного бюджету

Фінансове управління

 

24

Розподіл і доведення у встановленому порядку до розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня відомостей про обсяги бюджетних асигнувань на 2019 рік

 

у тижневий термін після одержання лімітних довідок

лімітні довідки про бюджетні асигнування

Фінансове управління

 

25

Підготовка пропозицій до проекту Державного бюджету України на 2020 рік  та проекту прогнозу державного бюджету на 2021-2022 роки

ІІІ квартал

форми бюджетного запиту

 на 2020 рік

Фінансове управління

 

26

Складання місячних, квартальних і річних звітів з праці, заробітної плати і використання робочого часу працівників Держрезерву

до 7 числа місяця наступного за звітним

звіти з праці за формами              №№ 1-ПВ (місячна),                             1-ПВ (квартальна)

Фінансове управління

 

Забезпечення ТА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ

 

27

Проведення внутрішньої оцінки якості діяльності підрозділу внутрішнього аудиту

 

І квартал

результати внутрішньої оцінки якості

Сектор внутрішнього аудиту

 

28

Розроблення та затвердження  програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту в Держрезерві

І квартал

програма

Сектор внутрішнього аудиту

 

29

Формування, погодження та затвердження піврічних планів проведення внутрішніх аудитів

двічі на рік у термін:

- до 15 червня

- до 15 грудня

плани проведення

внутрішніх аудитів

Сектор внутрішнього аудиту

 

30

Подання до Міністерства фінансів України звіту про результати діяльності Сектору внутрішнього аудиту

двічі на рік у термін:

- до 20 січня

  - до 20 липня

звіти

Сектор внутрішнього аудиту

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖРЕЗЕРВУ

 

31

Співпраця з Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу

протягом року

листування

Сектор управління персоналом

 

32

Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців

протягом року

професійне навчання,

підвищення кваліфікації

Сектор управління персоналом

 

33

Формування та затвердження плану економічних навчань працівників Сектору внутрішнього аудиту на 2019 рік

 

 

січень

план

Сектор внутрішнього аудиту

 

34

Забезпечення систематичного проведення економічних навчань згідно із затвердженим планом та участь працівників Сектору у навчаннях, які проводяться Міністерством фінансів України

 

 

постійно

навчання

Сектор внутрішнього аудиту

 

ФОРМУВАННЯ ДІЄВОГО КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ В ДЕРЖАВНОМУ АГЕНТСТВІ РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ ЙОГО ОНОВЛЕННЯ

 

35

Дотримання кваліфікаційних вимог до кандидатів на зайняття посад в Державному агентстві резерву України  та керівників суб’єктів господарювання державної форми власності, що належать до сфери управління Державного агентства резерву України

протягом року

кадрові рішення

Сектор управління персоналом

 

36

Проведення конкурсів на зайняття посад державної служби категорій «Б» та «В», а також керівників суб’єктів господарювання державної форми власності, що належать до сфери управління Державного агентства резерву України

протягом року

кадрові рішення

Сектор управління персоналом

 

37

Організація проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» у встановленому порядку

протягом року

кадрові рішення

Сектор управління персоналом

 

38

Взаємодія з місцевими органами виконавчої влади щодо  призначення та звільнення з посад керівників суб’єктів господарювання державної форми власності, що належать до сфери управління Державного агентства резерву України

протягом року

призначення та звільнення

з посад керівників

Сектор управління персоналом

 

39

Організація проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців за 2019 рік

жовтень-грудень

кадрові рішення

Сектор управління персоналом

 

ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

 

40

Розроблення та погодження з Національним агентством з питань запобігання корупції Антикорупційної програми Державного агентства резерву України на 2019 рік

до 1 березня

 

антикорупційна  програма

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

41

Вжиття заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усуненню, контроль дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності посадових і службових осіб Держрезерву, підприємств, установи та організацій сфери управління

протягом року

 

 

 

заходи

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

42

Інформування Голови Держрезерву про виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами Держрезерву

протягом року

доповідна, службова

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

43

Участь (за дорученням Голови Держрезерву) у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) в Держрезерві з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства

протягом року

акт

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

44

Участь в експертизі проектів організаційно-розпорядчих документів, що видаються Держрезервом, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

 

протягом року

накази, доручення

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

45

Участь (за дорученням Голови Держрезерву) у проведенні внутрішнього аудиту Держрезерву, підвідомчих підприємств, установи та організацій в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства

протягом року

доповідна

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

46

Звітування перед посадовою особою Секретаріату Кабінету Міністрів України, визначеною Міністром Кабінету Міністрів України, про стан реалізації засад державної антикорупційної політики України в Держрезерві

протягом року

(за вимогою)

інформаційний лист

(звіт)

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

47

Участь у нарадах, семінарах, тренінгах, інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції

протягом року

інформування на внутрішніх нарадах Держрезерву

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ В СУДОВИХ ОРГАНАХ

 

48

Вжиття заходів щодо застосування фінансових санкцій, передбачених ст. 14 Закону України «Про державний матеріальний резерв»

протягом року

позов, претензія

Управління правового забезпечення

 

49

Ведення реєстру відкритих виконавчих проваджень по стягненню коштів на користь Держрезерву

протягом року

чинний перелік виконавчих проваджень

Управління правового забезпечення

 

ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ З МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

 

50

Розробка, погодження та затвердження Плану мобілізаційної підготовки Державного агентства резерву України на 2019 рік

січень

план мобілізаційної підготовки  Агентства

Головний спеціаліст з питань мобілізаційної підготовки

 

51

Уточнення мобілізаційного плану Держрезерву

квітень

мобілізаційний план Держрезерву

Головний спеціаліст з питань мобілізаційної підготовки

 

52

Підготовка, погодження та подання доповіді про стан мобілізаційної готовності Державного агентства резерву України за 2018 рік:

- Об’єкт №1 Кабінету Міністрів України

- Мінекономрозвитку

 

 

до 15 січня

до 15 лютого

 

 

доповідь

Головний спеціаліст з питань мобілізаційної підготовки

 

ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

 

53

Розробка, погодження та затвердження Плану основних заходів з охорони праці в системі держрезерву на 2019 рік

1 квартал

план основних заходів з охорони праці в системі держрезерву на 2018 рік

Головний спеціаліст з питань цивільного захисту та охорони праці

 

54

Підготовка Планів організаційних заходів щодо посилення пожежної безпеки на підприємствах та організаціях системи державного резерву в весняно-літній та осінньо-зимовий періоди 2019-2020 років

І, ІІІ квартали

план організаційних заходів

Головний спеціаліст з питань цивільного захисту та охорони праці

 

55

Здійснення цільових перевірок підприємств та організацій з питань загальної охорони, пожежної безпеки та охорони праці

 

протягом року

акт, матеріали перевірок

Головний спеціаліст з питань цивільного захисту та охорони праці

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

56

Надання методичної допомоги юридичним службам підприємств, установи та організацій системи державного резерву України  з питань правової роботи

протягом року

консультації, листи

Управління правового забезпечення

 

57

Надання методичної допомоги підвідомчим підприємствам і організаціям з питань забезпечення ефективного та цільового використання бюджетних коштів та проведення планово-фінансової роботи

протягом року

листи - роз’яснення

Фінансове управління

 

58

Надання методичної допомоги підвідомчим організаціям з питань ведення бухгалтерського обліку

протягом року

консультації, листи

Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності

 

59

Надання методичної допомоги працівникам апарату Держрезерву, організаціям та підприємствам, що належать до сфери управління Держрезерву, з питань державної таємниці

постійно

листування

Режимно-секретний сектор

 

60

Надання консультативної допомоги в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

до 1 квітня

консультації

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

61

Надання структурним підрозділам Держрезерву та підвідомчим підприємствам, установі і організаціям та їх окремим працівникам роз’яснень щодо здійснення процедур закупівель та реалізації матеріальних цінностей державного резерву  відповідно до вимог діючого законодавства

постійно

консультації, листи

Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей

 

ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СТОСОВНО ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ, КОНТРОЛЮ ЗА ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯМ У ЦЕНТРАЛЬНОМУ АПАРАТІ ДЕРЖРЕЗЕРВУ ТА ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ ЙОГО УПРАВЛІННЯ

 

62

Надання звіту про стан забезпечення охорони державної таємниці відповідно до наказу Служби безпеки України № 630 від 26.09.2015

до 1 лютого

звіт

Режимно-секретний сектор

 

63

Перегляд грифів секретності матеріальних носіїв інформації відповідно у відповідності до ЗВДТ, інформування про зміну, залишення без змін або скасування грифів секретності матеріальних носіїв інформації в установленому порядку

протягом року

акт

Експертна комісія з питань таємниць Держрезерву

 

64

Проведення перевірок стану охорони державної таємниці організацій, що належать до сфери управління Держрезерву, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 939 від 18.12.2013

згідно плану

акт

Комісія Держрезерву

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В АПАРАТІ ДЕРЖРЕЗЕРВУ, НА ПІДПРИЄМСТВАХ, В УСТАНОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ ЙОГО УПРАВЛІННЯ

 

65

Своєчасне проведення розрахунків за закладені матеріальні цінності, по відшкодуванню витрат із зберігання матеріальних цінностей державного (в тому числі мобілізаційного) резерву та на утримання апарату Держрезерву

протягом року

платіжні доручення

Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності

 

66

Забезпечення виконання статей Бюджетного кодексу України у 2019 році

постійно

зведені дані

Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності

 

67

Перевірка фінансової звітності державних організацій, що належать до сфери управління Держрезерву

щокварталу

зведений звіт

Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності

 

68

Подання до Державної казначейської служби та Мінекономрозвитку бюджетної та фінансової звітності

щокварталу

звіти

Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності

 

69

Подання до Державної фіскальної служби України податкової декларації з ПДВ та акцизної декларації

щомісяця

звіти

Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності

 

ЗДІЙСНЕННЯ ІНШИХ ЗАХОДІВ НА ВИКОНАННЯ ЧИННИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, ДОРУЧЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

70

Перевірка стану організації роботи з документами, що містять службову інформацію (наявність та фізичний стан документів, справ, видань, електронних носіїв інформації з грифом «Для службового користування»)

І квартал

акт

Комісія з питань проведення перевірки наявності документів з грифом

«Для службового користування»

 

71

Подання до Мінекономрозвитку для погодження Першим віце-прем'єр-міністром України – Міністром економічного розвитку і торгівлі України пріоритетних напрямів роботи Держрезерву на плановий 2020 рік та два роки, наступні за плановим

до 15 липня

пріоритетні  напрями роботи

Відділ забезпечення діяльності Агентства

структурні підрозділи Держрезерву

 

72

Формування та подання до Мінекономрозвитку для затвердження Першим віце-прем'єр-міністром України – Міністром економічного розвитку і торгівлі України плану роботи Держрезерву на 2020 рік

до 15 грудня

план роботи

Відділ забезпечення діяльності Агентства

структурні підрозділи Держрезерву

 

73

Підготовка звітів про виконання плану роботи Держрезерву:

- річний звіт за 2018 рік;

- квартальні   звіти   про   стан     виконання   плану    роботи Держрезерву на 2019 рік

 

до 20 лютого

до 10 числа місяця, наступного за звітним

звіт

Відділ забезпечення діяльності Агентства

структурні підрозділи Держрезерву

 

74

Підготовка інформації про стан виконання законів України, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України та доручень Першого віце-прем'єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України відповідно до наказу Мінекономрозвитку від 23.01.2013 № 61

 

до 10 числа місяця, наступного за звітним

 

інформація

Відділ забезпечення діяльності Агентства

 

75

Підготовка засідань колегії Державного агентства резерву України в установленому порядку

згідно з планами

наказ про введення в дію рішень колегії

Секретар колегії, члени колегії, керівники структурних підрозділів Держрезерву

 

76

Участь в організації та проведенні засідань Громадської ради при Держрезерві як заходах публічного обговорення актуальних питань розвитку Держрезерву та громадського контролю за врахуванням та втіленням пропозицій від членів ради

протягом року

протоколи засідань

Відділ забезпечення діяльності Агентства

 

 

Голова Державного агентства резерву України                                                                                                     В.А. Мосійчук