2016

ПЛАН РОБОТИ

ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ

НА 2016 РІК

 

РОЗДІЛ 1ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2016
РІК, СПРЯМОВАНИХ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ РОБОТИ
ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ

 

 

№ з/п

 

Найменування
заходу

 

Строк
виконання

 

Форма
завершення заходу

 

Відповідальний
виконавець

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

Пріоритет
І.
 РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ
З МЕТОЮ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ З УРАХУВАННЯМ ПЕРЕДОВОГО
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ, У ТОМУ ЧИСЛІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗАПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМ

 

ЗАВДАННЯ 1.1. РЕФОРМУВАННЯ
СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО МАТЕРІАЛЬНОГО РЕЗЕРВУ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ,ОРГАНІЗАЦІЙ ТА УСТАНОВИ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖРЕЗЕРВУ

 

1.1.1

 

Аналіз
діяльності підприємств системи державного резерву України з метою відновлення
їх платоспроможності або здійснення заходів з передачі на приватизацію чи їх
ліквідації

 

протягом року

 

перелік державних підприємств, які доцільно передати
на приватизацію чи ліквідацію

 

Управління правового забезпечення

структурні підрозділи

 

1.1.2

 

Вибір оптимальної моделі діяльності, організаційно-правової
форми та майна на базі якого створюються юридичні особи за відповідними
напрямками діяльності

 

І
квартал

 

акт робочої групи з пропозицією вибору оптимальної
моделі організаційно-правової форми

 

Управління правового забезпечення

структурні підрозділи

 

1.1.3

 

Аналіз фінансового-господарського стану підприємств
та організацій з метою визначення доцільності залучення їх активів до єдиного
суб’єкта господарювання

 

І
квартал

 

відповідне рішення

 

Відділ
фінансово-економічного аналізу

 

1.1.4

 

Створення
робочих груп з питань реформування системи Держрезерву із залученням
експертів із Європейських країн – кращих практик формування та управління
стратегічними резервами

 

І квартал

 

засідання, протоколи

 

Сектор реформування та взаємодії із засобами масової
інформації і громадськістю

 

1.1.5

 

Співпраця із експертами Європейського Енергетичного
Секретаріату щодо впровадження Директиви 2009/119/ЕС в Україні

 

протягом року

 

зустрічі, звіти

 

Сектор реформування та взаємодії із засобами масової
інформації і громадськістю

 

1.1.6

 

Співпраця з Центром адаптації державної служби до
стандартів Європейського Союзу.

 

протягом року

 

листування

 

Сектор реформування та взаємодії із засобами масової
інформації і громадськістю

Сектор кадрів та роботи з керівниками підвідомчих
підприємств

 

1.1.7

 

Налагодження ефективної системи інформування
суспільства про роботу Держрезерву на принципах відкритості і прозорості
шляхом постійного висвітлення діяльності в електронних та друкованих засобах
масової інформації та соціальних мережах

 

протягом року

 

інформаційні матеріали, анонси, актуальна інформація

 

Сектор реформування та взаємодії із засобами масової
інформації і громадськістю

 

1.1.8

 

Участь
у формуванні та проведенні засідань Громадської Ради Держрезерву як заходу
публічного обговорення актуальних питань розвитку Держрезерву та громадського
контролю за врахуванням та втіленням пропозицій від членів ради

 

 

протягом року

 

протоколи засідань

 

Сектор реформування та взаємодії із засобами масової
інформації і громадськістю

 

ЗАВДАННЯ 1.2. РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОБІЛІЗАЦІЙНОГО
РЕЗЕРВУ З УРАХУВАННЯМ НАЯВНИХ ТА ПОТЕНЦІЙНИХ ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ З
ОГЛЯДУ НА ПЕРЕДОВИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД З МЕТОЮ ЕКОНОМІЇ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ
ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ

 

1.2.1

 

Проведення засідань робочої групи за участю представників
Ради національної безпеки і оборони України, Мінекономрозвитку,
інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади з питань
реформування роботи з мобілізаційним резервом

 

 

І
квартал

 

засідання робочої групи

 

Управління державних
резервів

Управління правового
забезпечення

 

ЗАВДАННЯ 1.3. ПРИВЕДЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ У
ВІДПОВІДНІСТЬ ДО СУЧАСНИХ ПОТРЕБ ДЕРЖАВИ

 

1.3.1

 

Погодження
проекту Концепції реформування системи державного матеріального резерву та
подання до Мінекономрозвитку

 

І-ІІ квартали

 

проект нормативно-правового акту

 

Управління правового забезпечення,

структурні підрозділи Держрезерву

 

1.3.2

 

Підготовка
Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи державного
матеріального резерву

 

у місячний термін після затвердження

Концепції реформування системи державного
матеріального резерву

 

проект нормативно-правового акту

 

Управління правового забезпечення, структурні
підрозділи Держрезерву

 

1.3.3

 

Погодження
законопроекту «Про створення стратегічних резервів»

 

І-ІІ квартали

 

проект Закону України

 

Управління правового забезпечення

структурні підрозділи Держрезерву

 

1.3.4

 

Перегляд
нормативно-правових актів відповідно до нової номенклатури матеріальних цінностей
державного резерву (проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення
змін у додаток до постанови Кабінету міністрів України від 27 жовтня 2010
року № 989-7 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від
26 листопада 2014 року №645-12»))

 

 

у двомісячний термін після затвердження

нової номенклатури матеріальних цінностей державного
резерву

 

проект нормативно-правового акту

 

Управління державних резервів, Управління правового
забезпечення

 

1.3.5

 

Приведення
нормативно-правових актів з питань поставки, закладення, зберігання і
відпуску матеріальних цінностей державного резерву до вимог чинного
законодавства

 

протягом року

 

проект нормативно-правового акту

 

Структурні підрозділи Держрезерву

УкрНДІНанобіотехнологій

 

1.3.6

 

Підготовка
пропозицій щодо внесення змін до діючого Порядку реалізації матеріальних
цінностей державного резерву, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 25.08.2004 №1078, та подання їх до Мінекономрозвитку

 

 

1 квартал

 

проект нормативно-правового акту

 

Управління правового забезпечення,

структурні підрозділи Держрезерву

 

1.3.7

 

Здійснення інвентаризації та систематизації
нормативно-правових актів СРСР та УРСР в сфері державного резерву

 

 

протягом року

 

проект нормативно-правового акту

 

Управління правового забезпечення структурні
підрозділи Держрезерву

 

ЗАВДАННЯ 1.4. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ, УСТАНОВІ ТА
ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖРЕЗЕРВУ

 

1.4.1

 

Проведення
моніторингу та оновлення бази даних щодо об’єктів внутрішнього аудиту

 

 

постійно по мірі проведення аудитів

 

аналітичні довідки

 

Сектор внутрішнього аудиту

 

1.4.2

 

Формування, погодження та
затвердження піврічних планів проведення внутрішніх аудитів напідвідомчих підприємствах, установі та організаціях

 

 

двічі на рік у термін:

– до 15 червня

– до 15 грудня

 

плани
проведення

внутрішніх
аудитів

 

Сектор внутрішнього аудиту

 

1.4.3

 

Здійснення
всебічного вивчення питань, пов’язаних з об’єктом внутрішнього аудиту.
Забезпечення своєчасного отримання необхідних та достатніх аудиторських
доказів. Забезпечення дотримання строків проведення аудитів

 

 

в ході підготовки та проведенні внутрішніх аудитів

 

інформація, матеріали, довідки

 

Сектор внутрішнього аудиту

 

1.4.4

 

Проведення
постійного моніторингу та підтримка функції внутрішнього аудиту під час
аудиторських досліджень

 

в ході здійснення внутрішніх аудитів

 

дослідження

 

Сектор внутрішнього аудиту

 

1.4.5

 

Проведення
моніторингу впровадження аудиторських рекомендацій. Здійснення заходів до
об’єкту контролю з метою запобігання невиконання останнім рекомендацій у
визначені терміни

 

постійно

 

листи, нагадування, накази

 

Сектор внутрішнього аудиту

 

1.4.6

 

Подання
до Державної фінансової інспекції України звіту про результати діяльності
Сектору внутрішнього аудиту

 

двічі на рік у термін:

– до 20 січня

  – до 20 липня

 

звіти

 

Сектор внутрішнього аудиту

 

ЗАВДАННЯ 1.5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ
ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ В СУДОВИХ ОРГАНАХ

 

1.5.1

 

Ведення
претензійно-позовної роботи

 

протягом року

 

позов, претензія

 

Управління правового забезпечення

 

1.5.2

 

Проведення
інвентаризації відкритих виконавчих проваджень по стягненню коштів на користь
Держрезерву

 

протягом року

 

електронний реєстр виконавчих проваджень

 

Управління правового забезпечення

 

Пріоритет
ІІ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ
ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ФОРМУВАННЯ, РОЗМІЩЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З
МАТЕРІАЛЬНИМИ ЦІННОСТЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ, У ТОМУ ЧИСЛІ ШЛЯХОМ ОПТИМІЗАЦІЇ
ЇХ НОМЕНКЛАТУРИ І СИСТЕМИ ЗБЕРІГАННЯ, УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЛІ,
РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ВІДПУСКУ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВОЄЧАСНОГО ОСВІЖЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА
СТАНОМ ЗБЕРІГАННЯ

 

ЗАВДАННЯ
2.1 ПРИВЕДЕННЯ НОМЕНКЛАТУРИ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ ДО
СУЧАСНИХ ПОТРЕБ ДЕРЖАВИ

 

2.1.1

 

Розробка
та узгодження нової номенклатури матеріальних цінностей державного резерву
відповідно до державних потреб держави

 

перше півріччя

 

постанова Кабінету Міністрів України

 

Управління державних резервів

 

ЗАВДАННЯ 2.2.ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВОЮ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ЩО НАЛЕЖАТЬ
ДО СФЕРИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖРЕЗЕРВУ

 

2.2.1

 

Зміна системи фінансування видатків на
обслуговування матеріальних цінностей державного резерву шляхом реорганізація
державних організацій, які фінансуються за рахунок коштів держбюджету, в
державні підприємства, метою діяльності яких є отримання прибутку

 

протягом
року

 

затверджені фінансові плани, зміни до розпису державного
бюджету, реєстри змін розподілу показників зведених кошторисів

 

Відділ
фінансово-економічного аналізу

 

2.2.2

 

Здійснення заходів щодо перевірки стану підготовки
матеріально-технічної бази хлібоприймальних підприємств до прийняття зерна
врожаю 2016 року, в т.ч. з питань відомчої
воєнізованої охорони та протипожежної безпеки

 

І квартал

 

акт, звіт

 

Відділ забезпечення діяльності Агентства, Сектор з
питань мобілізаційного завдання, воєнізованої охорони, пожежної безпеки та
охорони праці

 

2.2.3

 

Перевірка
готовності основних фондів підприємств та організацій системи державного
резерву до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років

 

ІІІ–ІV квартали

 

звіт

 

Відділ забезпечення діяльності Агентства

 

2.2.4

 

Здійснення цільових перевірок підприємств та організацій
з питань загальної охорони та пожежної безпеки

 

протягом року

 

Службова записка

 

Сектор з питань мобілізаційного завдання,
воєнізованої охорони, пожежної безпеки та охорони праці

 

ЗАВДАННЯ 2.3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІЖЕННЯ ЗАПАСІВ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ

 

2.3.1

 

Аналіз
звітів підприємств та організацій щодо наявності та строків зберігання
матеріальних цінностей державного резерву та підготовка пропозицій щодо
обсягів їх освіження

 

протягом року

 

проект плану освіження

 

Управління державних резервів

 

2.3.2

 

Планування
реалізації та закупівлі матеріальних цінностей з урахуванням термінів
зберігання, сезонного підвищення попиту та пропозицій на внутрішньому ринку

 

 

протягом року

 

річний планзакупівельматеріальних
цінностей державного резерву

 

Управління державних резервів

 

2.3.3

 

Підготовка
та подання для затвердження доМінекономрозвитку
плану освіження матеріальних цінностей державного резерву на 2017 рік

 

 

друге півріччя

 

розпорядження Кабінету Міністрів України

 

Управління державних резервів

 

ЗАВДАННЯ 2.4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ
ЗВІТНОСТІ ПРО ЗАПАСИ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА ЇХ РУХ

 

2.4.1

 

Надання
до Кабінету Міністрів України,Мінекономрозвитку та
Мінфіну зведеного звіту про наявність запасів державного резерву станом на 1
січня 2016 року

 

 

до 15 березня

 

звіт

 

Управління державних резервів

 

2.4.2

 

Надання
до Кабінету Міністрів України таМінекономрозвитку
відомостей про поставку, відпуск та повернення позичених матеріальних
цінностей державного резерву

 

 

щокварталу

 

звіт

 

Управління державних резервів

 

2.4.3

 

Надання
оперативної інформації про наявність запасів державного резерву

 

щомісяця

 

звіт

 

Управління державних резервів

 

2..4.4

 

Підготовка
і подання зведеного звіту про наявність матеріальних цінностей мобілізаційного
резерву:

– станом на 1 січня 2016 року до Кабінету Міністрів
України та Мінекономрозвитку;

– станом на 1 липня 2016 року до Мінекономрозвитку 

 

 

до 15 березня

 

до 10 липня

 

 

 

звіт

 

звіт

 

Управління державних резервів

 

ЗАВДАННЯ 2.5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКУПІВЛІ
ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

 

2.5.1

 

Забезпечення
проведення процедур закупівлі матеріальних цінностей до державного резерву

 

протягом року

 

договір про закупівлю товарів за державні кошти для закладання до державного
резерву

 

Сектор забезпечення проведення процедур придбання та
реалізації матеріальних цінностей

Управління державних резервів

 

2.5.2

 

Забезпечення
проведення процедур реалізації матеріальних цінностей державного резерву

 

протягом року

 

договір, розпорядження (наряд)

 

Сектор забезпечення проведення процедур придбання та
реалізації матеріальних цінностей

Управління державних резервів

 

ЗАВДАННЯ 2.6.ОПТИМІЗАЦІЯ КІЛЬКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ,
ОРГАНІЗАЦІЙ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ ТА ПУНКТІВ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗБЕРІГАННЯ

 

2.6.1

 

Аналіз
ефективності територіального розміщення запасів державного резерву

 

протягом року

 

опрацювання звітів підприємств та організацій
системи державного резерву

 

Управління державних резервів

 

2.6.2

 

Переміщення
матеріальних цінностей державного (в т.ч.
мобілізаційного) резерву з пунктів відповідального зберігання

 

 

протягом року

 

наказ, розпорядження (наряд)

 

Управління державних резервів

 

Пріоритет
ІІІ
ПРОВЕДЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА БОРОТЬБА
З КОРУПЦІЄЮ

 

ЗАВДАННЯ 3.1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО
РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖРЕЗЕРВУ

 

3.1.1

 

Підвищення
кваліфікаційних вимог до кандидатів на зайняття посад в системі державного резерву

 

протягом року

 

вимоги відповідно до норм Закону України «Про
державну службу»

 

Сектор кадрів та роботи з керівниками підвідомчих підприємств

 

3.1.2

 

Розроблення
програми систематичного підвищення кваліфікації працівників системи
державного резерву

 

І квартал

 

програма

 

Сектор кадрів та роботи з керівниками підвідомчих підприємств

 

3.1.3

 

Навчання за професійними програмами підвищення
кваліфікації державних службовців

 

протягом року

 

підвищення кваліфікації

 

Сектор кадрів та роботи з керівниками підвідомчих підприємств

 

3.1.4

 

Формування
та затвердження плану економічних навчань працівників Сектору внутрішнього
аудиту на 2016 рік

 

січень

 

план

 

Сектор внутрішнього
аудиту

 

3.1.5

 

Забезпечення
систематичного проведення економічних навчань згідно із затвердженим
планом  та участь працівників Сектору у
навчаннях, які проводятьсяДержфінінспекцією.
Підвищення працівників Сектору шляхом самоосвіти

 

постійно

 

навчання

 

Сектор внутрішнього
аудит

 

3.1.6

 

Проведення
внутрішньої оцінки якості діяльності Сектору внутрішнього аудиту у 2015 році,
за результатами якої розроблення дієвої програми забезпечення та підвищення
якості внутрішнього аудиту на 2016 рік

 

І квартал

 

програма

 

Сектор внутрішнього
аудит

 

ЗАВДАННЯ 3.2. ФОРМУВАННЯ ДІЄВОГО КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ В
ДЕРЖАВНОМУ АГЕНТСТВІ РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ
ЙОГО ОНОВЛЕННЯ

 

3.2.1

 

Проведення
конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців та керівників
державних підприємств

 

протягом року

 

кадрові рішення

 

Сектор кадрів та роботи з керівниками підвідомчих підприємств

 

3.2.2

 

Забезпечення
організації проведенняспецперевірки відомостей
щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців

 

протягом року

 

кадрові рішення

 

Сектор кадрів та роботи з керівниками підвідомчих підприємств

 

3.2.3

 

Взаємодія
з місцевими органами виконавчої влади щодо погодження призначення та
звільнення з посад керівників державних підприємств і організацій, які
належать до сфери управління Держрезерву

 

протягом року

 

призначення та звільнення керівників підвідомчих
державних підприємств та організацій

 

Сектор кадрів та роботи з керівниками підвідомчих підприємств

 

3.2.4

 

Щорічна
оцінка виконання державними службовцями посадових обов’язків і завдань

 

лютий

 

результати оцінювання

 

Сектор кадрів та роботи з керівниками підвідомчих підприємств

 

3.2.5

 

Проведення
атестації державних службовців

 

ІV квартал

 

атестування

 

Сектор кадрів та роботи з керівниками підвідомчих підприємств

 

3.2.6

 

Формування дієвого кадрового резерву на посади
державної служби

 

грудень

 

затвердження кадрового резерву

 

Сектор кадрів та роботи з керівниками підвідомчих підприємств

 

3.2.7

 

Скорочення штатної чисельності працівників державних
підприємств та організацій, що належать до сфери управління Держрезерву

 

протягом
року

 

затверджені штатні розписи державних організацій та
погоджені штатні розписи державних підприємств

 

Відділ
фінансово-економічного аналізу

 

ЗАВДАННЯ 3.3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ
ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ І КОНТРОЛЬ ЗА ЇХ ЗДІЙСНЕННЯМ

 

3.3.1

 

Розроблення та проведення заходів щодо запобігання
корупційним правопорушенням, а також здійснення контролю за їх проведенням

 

 

протягом року

 

заходи

 

Головний спеціаліст з питань запобігання та
виявлення корупції

 

3.3.2

 

Вжиття
заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усуненню, контроль
дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також
виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в
діяльності посадових і службових осіб Держрезерву

 

протягом року

 

заходи

 

Головний спеціаліст з питань запобігання та
виявлення корупції

 

3.3.3

 

Інформування
Голови Держрезерву про виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими
особами Держрезерву

 

протягом року

 

доповідна, службова

 

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення
корупції

 

3.3.4

 

Участь (за дорученням Голови Держрезерву) у
проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) в
Держрезерві з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення
корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог
антикорупційного законодавства

 

протягом року

 

доповідна

 

Головний спеціаліст з питань запобігання та
виявлення корупції

 

3.3.5

 

Участь
в експертизі проектів організаційно-розпорядчих документів, що видаються
Держрезервом, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до
вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

 

протягом року

 

накази, доручення

 

Головний спеціаліст з питань запобігання та
виявлення корупції

 

3.3.6

 

Участь
(за дорученням Голови Держрезерву) у проведенні внутрішнього аудиту
Держрезерву, підвідомчих підприємств, установи та організацій в частині
дотримання вимог антикорупційного законодавства

 

протягом року

 

доповідна

 

Головний спеціаліст з питань запобігання та
виявлення корупції

 

3.3.7

 

Подання до Урядового
уповноваженого з питань антикорупційної політикиінформації про факти,
що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією
правопорушень посадовими особами Держрезерву

 

до 15 лютого

 

інформаційний лист

 

Головний спеціаліст з питань запобігання та
виявлення корупції

 


 

РОЗДІЛ 2. ПЛАН ЗАХОДІВ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
РОБОТИ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНИЙ
МАТЕРІАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ», ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ
ЧИННИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

 

 

 

№ з/п

 

Найменування
заходу

 

Строк
виконання

 

Форма
завершення заходу

 

Відповідальний
виконавець

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

ОРГАНІЗАЦІЯ
ПЛАНОВО-ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ В АПАРАТІ ДЕРЖРЕЗЕРВУ, НА ПІДПРИЄМСТВАХ, В
УСТАНОВАХ ТА ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ ЙОГО УПРАВЛІННЯ, ЗДІЙСНЕННЯ
КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ФІНАНСОВИХ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

 

1

 

Перевірка
штатних розписів державних організацій та державних підприємств, що належать
до сфери управління Держрезерву

 

протягом року при зміні
розміру мінімальної заробітної плати та проведенні реорганізації

 

 затверджені штатні розписи державних
організацій та погоджені штатні розписи державних підприємств

 

Відділ фінансово-економічного аналізу

 

2

 

Аналіз
виконання організаціями системи державного резерву показників доведених
кошторисів, розпоряджень, директивних вказівок Держрезерву з питань бюджетної
політики

 

протягом
року

 

оперативна звітність

 

Відділ
фінансово-економічного аналізу

 

3

 

Укладення додаткових угод про погодження річних
розмірів  коштів на відшкодування витрат за зберігання
матеріальних цінностей державного резерву з підприємствами, що належать до
сфери управління Держрезерву

 

 

протягом року

 

додаткові угоди до
договорів відповідального зберігання

 

Відділ
фінансово-економічного аналізу

 

4

 

Опрацювання кошторисів витрат та звітів про витрати на
зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву (на виконання
постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2002 №532)

 

 

протягом року

 

погоджені кошториси витрат та звіти про витрати             

 

Відділ фінансово-економічного аналізу

 

 

5

 

Підготовка і подання доМінекономрозвитку
пропозицій до річного розпису та помісячних розписів загального та
спеціального фондів державного бюджету на 2016 рік, а також проектів зведених
кошторисів та зведених планів асигнувань загального та спеціального фондів
державного бюджету на 2016 рік

 

 

у двотижневий термін після отримання лімітних
довідок

 

проекти зведених кошторисів та зведених
планів асигнувань загального та спеціального фондів державного бюджету

 

Відділ
фінансово-економічного аналізу

 

6

 

Розроблення
і подання на затвердження проектів кошторисів, планів асигнувань загального і
спеціального фондів державного бюджету на 2016 рік

 

у місячний строк після
затвердження розпису держбюджету

 

затверджені кошториси та плани асигнувань
загального і спеціального фондів державного бюджету

 

Відділ
фінансово-економічного аналізу

 

7

 

Розроблення
і подання на погодження доМінекономрозвитку
паспортів бюджетних програм  на 2016
рік

 

у 45-денний термін з дня
набрання чинності ЗУ «Про Державний бюджет України на 2016 рік»

 

наказиМінекономрозвитку           та Мінфіну про затвердження
паспортів бюджетних програм

 

Відділ
фінансово-економічного аналізу

 

8

 

Підготовка і подання доМінекономрозвитку
розподілу показників зведених кошторисів, розподілу показників зведених
планів асигнувань загального фонду бюджету та розподілу показників зведених
планів спеціального фонду бюджету на 2016 рік

 

у
двотижневий термін після отримання витягів із розписів державного бюджету

 

затверджені розподіли показників зведених кошторисів
та показників зведених планів асигнувань загального фонду бюджету і зведених
планів спеціального фонду бюджету

 

Відділ
фінансово-економічного аналізу

 

9

 

Підготовка фінансової звітності з соціальних виплат
бюджетних установ

 

 

до
10 числа кожного місяця

 

звіти про стан фінансування соціальних
виплат

 

Відділ
фінансово-економічного аналізу

 

10

 

Підготовка
і подання до Мінекономрозвиткуреєстрів змін до
мережі установ і організацій, які фінансуються з держбюджету, реєстрів змін
розподілу показників зведених кошторисів та показників зведених планів
асигнувань із загального фонду бюджету і зведених планів спеціального фонду
бюджету на 2016 рік

 

у
разі необхідності

 

затверджені реєстри змін до мережі установ
і організацій, реєстри змін розподілу показників зведених кошторисів та
показників зведених планів асигнувань загального і спеціального фондів

 

Відділ
фінансово-економічного аналізу

 

11

 

Підготовка і подання доМінекономрозвитку
розподілів виділених бюджетних асигнувань

 

 

по
мірі відкриття бюджетних асигнувань

 

розподіли виділених бюджетних асигнувань

 

Відділ
фінансово-економічного аналізу

 

12

 

На виконання наказуМінекономрозвитку
від 02.03.2015      № 205:

– подання до Мінекономрозвитку
зведених (консолідованих) показників виконання фінансових планів державних підприємств;

– подання до Мінфіну зведених показників на
наступний плановий рік проектів фінансових планів державних підприємств;

– подання до Мінфіну,Мінекономрозвитку
та ДФС зведених показників затверджених фінансових планів державних
підприємств на наступний рік, в електронному вигляді – показники по кожному
підприємству

 

 

 

 

щокварталу,

 

 

щороку

 

 

щороку

 

 

 

зведені (консолідовані) показники фінансових планів

зведені показники проектів фінансових планів

 

фінансові плани

 

 

Відділ фінансово-економічного
аналізу

 

13

 

Надання до Мінекономрозвитку
інформаційно-аналітичних матеріалів про ефективність управління суб’єктами
господарювання (на виконання постанови Кабінету Міністрів України від
19.06.2007 №832)

 

щокварталу,

щороку

 

інформаційно-аналітичні матеріали

 

Відділ
фінансово-економічного аналізу

 

14

 

Розгляд
і подання на затвердження проектів кошторисів та планів асигнувань загального
фонду державного бюджету на 2016 рік бюджетних організацій, які належать до
сфери управління Держрезерву

 

у місячний термін після
затвердження розпису асигнувань держбюджету

 

затверджені кошториси та плани асигнувань загального
фонду державного бюджету

 

Відділ
фінансово-економічного аналізу

 

15

 

Розподіл і доведення у встановленому порядку до
розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня відомостей про обсяги бюджетних
асигнувань

 

у
тижневий термін після одержання лімітних довідок

 

лімітні довідки про бюджетні асигнування

 

Відділ
фінансово-економічного аналізу

 

16

 

Підготовка пропозицій
до проекту Державного бюджету України на 2017 рік  

 

3 квартал

 

форми бюджетного запиту на 2017
рік

 

Відділ
фінансово-економічного аналізу

 

17

 

Складання місячних, квартальних і річних звітів з
праці, заробітної плати і використання робочого часу працівників Держрезерву

 

до 7 числа місяця наступного
за звітним

 

звіти з праці за формами              №№ 1-ПВ (місячна),                    1-ПВ (квартальна)

 

Відділ
фінансово-економічного аналізу

 

ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ З МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ, ВОЄНІЗОВАНОЇ ОХОРОНИ,
ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ

 

 

18

 

Розробка,
погодження та затвердження Плану мобілізаційної підготовки Державного
агентства резерву України на 2016 рік

 

січень

 

план мобілізаційної підготовки на 2016 рік

 

Сектор з питань мобілізаційного завдання, воєнізованої
охорони, пожежної безпеки та охорони праці

 

19

 

Уточнення
мобілізаційного плану Держрезерву протягом 2016 року

 

грудень

 

мобілізаційний план Держрезерву

 

Сектор з питань мобілізаційного завдання, воєнізованої
охорони, пожежної безпеки та охорони праці

 

20

 

Розробка,
погодження та затвердження Плану з питань охорони праці Державного агентства
резерву України на 2016 рік

 

січень

 

план з питань охорони праці на 2016 рік

 

Сектор з питань мобілізаційного завдання,
воєнізованої охорони, пожежної безпеки та охорони праці

 

21

 

Підготовка,
погодження та подання доповіді про стан мобілізаційної готовності Державного
агентства резерву України за 2015 рік:


Об’єкт №1 Кабінету Міністрів України


Мінекономрозвитку

 

 

 

до 15.01.2016

до 15.02.2016

 

доповідь

 

Сектор з питань мобілізаційного завдання,
воєнізованої охорони, пожежної безпеки та охорони праці

 

22

 

Підготовка проекту плану основних заходів цивільного
захисту на 2016 рік

 

січень

 

план основних заходів цивільного захисту

 

Сектор з питань мобілізаційного завдання,
воєнізованої охорони, пожежної безпеки та охорони праці

 

23

 

Підготовка проектів Планів організаційних заходів
щодо пожежної безпеки на підприємствах та організаціях державного резерву в весняно-літній
та осінньо-зимовий періоди 2015-2016 років

 

І, ІІІ квартали

 

План організаційних заходів

 

Сектор з питань мобілізаційного завдання,
воєнізованої охорони, пожежної безпеки та охорони праці

 

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

4

 

Надання
методичної допомоги юридичним службам підприємств, установ, організацій
системи державного резерву з питань правової роботи

 

протягом року

 

консультації, листи

 

Управління правового забезпечення

 

№ з/п

 

Найменування
заходу

 

Строк
виконання

 

Форма
завершення заходу

 

Відповідальний
виконавець

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

5

 

Надання методичної
допомоги підвідомчим підприємствам і організаціям з питань забезпечення
ефективного та цільового використання бюджетних коштів та проведення
планово-фінансової роботи

 

протягом року

 

листи – роз’яснення

 

Відділ
фінансово-економічного аналізу

 

26

 

Надання методичної допомоги підвідомчим організаціям
з питань ведення бухгалтерського обліку

 

протягом року

 

консультації, листи

 

Відділ бухгалтерського обліку та фінансової
звітності

 

27

 

Надання методичної допомоги працівникам апарату
Держрезерву та організаціям, що належать до сфери його управління, з питань
державної таємниці

 

постійно

 

консультації, листи

 

Режимно-секретний
сектор

 

28

 

Надання інформаційної допомоги у заповненні декларації
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання
запобігання та виявлення корупції»

 

до 1 квітня

 

декларації

 

Головний спеціаліст з питань запобігання та
виявлення корупції

 

29

 

Надання
структурним підрозділам Держрезерву та підвідомчим підприємствам, установі та
організаціям та їх окремим працівникам роз’яснення щодо застосування
антикорупційного законодавства

 

постійно

 

наради, консультації

 

Головний спеціаліст з питань запобігання та
виявлення корупції

 

ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
СТОСОВНО ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ, КОНТРОЛЮ ЗА ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯМ У ЦЕНТРАЛЬНОМУ
АПАРАТІ ДЕРЖРЕЗЕРВУ ТА НА ПІДПРИЄМСТВАХ, УСТАНОВАХ І ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЩО
НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ ЙОГО УПРАВЛІННЯ

 

30

 

Надання звіту про стан забезпечення охорони
державної таємниці відповідно до наказу Служби безпеки України від 28.11.2008
№ 841

 

до 1 лютого

 

звіт

 

Режимно-секретний
сектор

 

31

 

Проведення
чергової атестації комплексу технічного захисту секретної інформації в
автоматизованій системі  класу 1 на
базі автоматизованого робочого місця в захищеному виконанні ЗОТ
«Плазма-3В-АРМ»

 

травень

 

акт атестації

 

Режимно-секретний
сектор

 

32

 

Проведення
атестації комплексу технічного захисту інформації від витоку технічними
каналами автоматизованої системи класу 1 режимно-секретного
органу Держрезерву у зв’язку із закінченням терміну дії 29.07.2016

 

липень

 

атестат відповідності

 

Режимно-секретний
сектор

 

33

 

Перегляд грифів секретності матеріальних носіїв
інформації відповідно до вимог ЗВДТ у зв’язку із його новою редакцією

 

щомісяця

 

акт

 

Експертна комісія Держрезерву

 

34

 

Розроблення
та затвердження номенклатури секретних справ на 2017 рік відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 № 939

 

 

грудень

 

номенклатура

 

Режимно-секретний
сектор структурні підрозділи Держрезерву

 

№ з/п

 

Найменування
заходу

 

Строк
виконання

 

Форма
завершення заходу

 

Відповідальний
виконавець

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

35

 

Проведення перевірок стану охорони державної
таємниці організацій, що належать до сфери управління Держрезерву, відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 № 939

 

 

щокварталу

 

акт

 

Комісія Держрезерву

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ В АПАРАТІ ДЕРЖРЕЗЕРВУ, НА ПІДПРИЄМСТВАХ, В УСТАНОВАХ ТА ОРГАНІЗАЦІЯХ,
ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ ЙОГО УПРАВЛІННЯ

 

36

 

Своєчасне проведення розрахунків за закладені
матеріальні цінності, по відшкодуванню витрат із зберігання матеріальних цінностей
державного (в т.ч. мобілізаційного) резерву та
забезпечення діяльності Держрезерву

 

 

протягом року

 

платіжні доручення

 

Відділ бухгалтерського обліку та фінансової
звітності

 

37

 

Забезпечення виконання статей Закону України
“Про Державний бюджет України на 2016 рік”

 

постійно

 

зведені дані

 

Відділ бухгалтерського обліку та фінансової
звітності

 

38

 

Перевірка фінансової звітності державних
організацій, що належать до сфери управління Держрезерву

 

 

щокварталу

 

зведений звіт

 

Відділ бухгалтерського обліку та фінансової
звітності

 

39

 

Подання до Державної казначейської служби та Мінекономрозвиткубухгалтерської та фінансової звітності

 

 

щокварталу

 

звіти

 

Відділ бухгалтерського обліку та фінансової
звітності

 

ЗДІЙСНЕННЯ ІНШИХ ЗАХОДІВ НА ВИКОНАННЯ АКТІВ
ТА ДОРУЧЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

40

 

Перевірка наявності документів, які містять службову
інформацію з грифом «Для службового користування»

 

І квартал

 

акт

 

Відділ забезпечення діяльності Агентства

структурні підрозділи

 

41

 

Формування номенклатури справ Держрезерву на 2017
рік

 

грудень

 

номенклатура

 

Відділ забезпечення діяльності Агентства

 

42

 

Подання до Мінекономрозвитку
для погодження Міністром пріоритетних напрямів роботи Держрезерву на плановий
2017 рік та два роки, наступні за плановим

 

 

до 15 липня

 

пріоритетні 
напрями роботи

 

Відділ забезпечення діяльності Агентства

структурні підрозділи

 

43

 

Формування та подання доМінекономрозвитку
для затвердження Міністром плану роботи Держрезерву на 2017 рік

 

 

до 15 грудня

 

план роботи

 

Відділ забезпечення діяльності Агентства

структурні підрозділи

 

44

 

Підготовка
звітів про виконання плану роботи Держрезерву:


річний звіт за 2015 рік;


квартальні   звіти   про  
стан     виконання   плану   
роботи Держрезерву за 2016 рік

 

 

до 20 лютого

до 10 числа місяця, наступного за звітним

 

звіт

 

Відділ забезпечення діяльності Агентства

 

№ з/п

 

Найменування
заходу

 

Строк
виконання

 

Форма
завершення заходу

 

Відповідальний
виконавець

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

45

 

Здійснення
контролю за виконанням актів та доручень Президента України, Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України, наказів і доручень керівництва
Держрезерву.

Підготовка
інформації про стан виконання законів України, актів і доручень Президента
України та Кабінету Міністрів України, доручень Міністра Мінекономрозвитку

 

 

 

постійно

 

до 10 числа місяця, наступного за звітним

 

 

 

 

контроль

 

інформація

 

 

 

Відділ забезпечення діяльності Агентства

 

46

 

Організація
і проведення засідань колегії Держрезерву для розгляду та прийняття рішень з
актуальних питань реалізації державної політики у сфері державного
матеріального резерву. Контроль за виконанням рішень колегії

 

згідно з планами

 

наказ про введення в дію рішень колегії

 

Відділ забезпечення діяльності Агентства

 

Голова Державного агентства резерву України                                                                                                   
В.А. Мосійчук