ПОРЯДОК організації та проведення особистого прийому громадян у Державному агентстві резерву України

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 24.09.2012 №1041 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 жовтня 2012 р. за №1703/22015

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Державному агентстві резерву України (далі – Держрезерв).

2. Особистий прийом громадян проводиться в приймальні для особистого прийому громадян в адміністративному будинку Держрезерву, що розташований за адресою: вул. Пушкінська, 28, м. Київ, щодня, крім вихідних та святкових днів, з 10-ї до 17-ї години (у п’ятницю – з 10-ї до 16-ї), за винятком часу на обідню перерву з 13-ї до 14-ї години, начальником загального відділу департаменту забезпечення діяльності Агентства, а також керівництвом Держрезерву – за попереднім записом у дні та години, визначені графіком особистого прийому громадян (далі – графік), затвердженим Головою Держрезерву.

Інформація про порядок особистого прийому громадян і графік розміщуються на офіційному веб-сайті Держрезерву (www.rezerv.gov.ua) та на інформаційному стенді у вестибюлі при вході до Держрезерву (вул. Пушкінська, 28, м. Київ).

3. У першочерговому порядку здійснюється прийом таких категорій громадян: жінок, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”, інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України.

4. Попередній запис громадян на особистий прийом до Голови Держрезерву та його заступників проводиться начальником загального відділу департаменту забезпечення діяльності Агентства у визначені графіком дні з 10-ї до 13-ї години або за телефоном: 234-63-47.

5. Для запису на особистий прийом громадянин повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу.

6. Під час попереднього запису громадян на особистий прийом з’ясовуються прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийнято рішення, визначається посадова особа чи орган державної влади, до компетенції яких належить вирішення питання, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).

Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

7. Повторний прийом громадянина з питання, яке вже розглядалося керівництвом Держрезерву, проводиться в разі, якщо питання, порушене в першому зверненні, не було вирішено по суті.

8. У разі повторного звернення громадянина вивчаються матеріали з порушеного питання, з’ясовуються причини повторного звернення, надаються необхідні роз’яснення та можлива допомога.

9. Під час проведення особистого прийому громадян присутність сторонніх осіб не допускається, крім їх представників, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та/або осіб, які перебувають у родинних відносинах з такими громадянами і мають документи, що підтверджують їх особу.

10. Письмове звернення, яке подається громадянином на особистому прийомі, оформлюється відповідно до вимог статті 5 Закону України “Про звернення громадян”.

Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно (за його бажанням).

11. Звернення громадян на особистому прийомі громадян реєструються відповідно до вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року N 348.


22 червня 2011
Цей Закон регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об’єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів. Закон забезпечує громадянам України можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.

Розділ I
Загальні положення

Стаття 1. Звернення громадян

Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ і державної безпеки мають право подавати звернення, які не стосуються їх службової діяльності.

Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

Стаття 2. Законодавство про звернення громадян

Законодавство України про звернення громадян включає цей Закон та інші акти законодавства, що видаються відповідно до Конституції України та цього Закону.

Стаття 3. Основні терміни, що вживаються в цьому Законі

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Пропозиція (зауваження) – звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання) – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання – письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб.

Стаття 4. Рішення, дії (бездіяльність), які можуть бути оскаржені

До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать такі у сфері управлінської діяльності, внаслідок яких:

порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина (групи громадян);

створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і законних інтересів чи свобод;

незаконно покладено на громадянина які-небудь обов’язки або його незаконно притягнуто до відповідальності.

Стаття 5. Вимоги до звернення

Звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

Стаття 6. Мова звернень і рішень та відповідей на них

Громадяни мають право звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, посадових осіб українською чи іншою мовою, прийнятною для сторін.

Рішення щодо звернень громадян та відповіді на них оформляються відповідно до вимог законодавства про мови. Такі рішення та відповіді можуть бути викладені в перекладі мовою спілкування заявника.

Стаття 7. Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення

Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду.

Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.

Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об’єднаннями громадян або посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п’яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обгрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той же термін повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.

Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.

Стаття 8. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

Стаття 9. Заборона переслідування громадян за подання звернення і неприпустимість примушування їх до його подання

Забороняється переслідування громадян і членів їх сімей за подання звернення до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, посадових осіб за критику у зверненні їх діяльності та рішень.

Ніхто не може бути примушений до подання власного чи підписання колективного звернення або участі в акціях на підтримку звернень інших осіб чи організацій.

Стаття 10. Заборона розголошення відомостей, що містяться у зверненнях

Не допускається розголошення одержаних із звернень відомостей про особисте життя громадян без їх згоди чи відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, та іншої інформації, якщо це ущемлює права і законні інтереси громадян. Не допускається з’ясування даних про особу громадянина, які не стосуються звернення. На прохання громадянина, висловлене в усній формі або зазначене в тексті звернення, не підлягає розголошенню його прізвище, місце проживання та роботи.

Ця заборона не поширюється на випадки повідомлення інформації, що міститься у зверненні, особам, які мають відношення до вирішення справи.

Стаття 11. Звернення до об’єднань громадян

Одержані об’єднаннями громадян звернення із зауваженнями і пропозиціями щодо їх діяльності розглядаються цими об’єднаннями та їх органами відповідно до статутів об’єднань, а заяви і скарги на ущемлення чи порушення ними прав громадян – згідно з цим Законом.

Стаття 12. Сфера застосування цього Закону

Дія цього Закону не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, встановлений кримінально-процесуальним, цивільно-процесуальним, трудовим законодавством і законодавством про захист економічної конкуренції.

(стаття 12 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 13.05.99 р. N 653-XIV,
від 20.11.2003 р. N 1294-IV)

Стаття 13. Діловодство щодо звернень громадян

Діловодство щодо звернень громадян ведеться в порядку, який встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Розділ II
Порядок розгляду звернень громадян

Стаття 14. Розгляд пропозицій (зауважень) громадян

Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об’єднання громадян, посадові особи зобов’язані розглянути пропозиції (зауваження) та повідомити громадянина про результати розгляду.

Пропозиції (зауваження) Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються першими керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій особисто.

Стаття 15. Розгляд заяв (клопотань)

Органи державної влади, місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники та посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, до повноважень яких належить розгляд заяв (клопотань), зобов’язані об’єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду заяв (клопотань).

Заяви (клопотання) Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються першими керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій особисто.

Відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) в обов’язковому порядку дається тим органом, який отримав ці заяви і до компетенції якого входить вирішення порушених у заявах (клопотаннях) питань, за підписом керівника або особи, яка виконує його обов’язки.

Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві (клопотанні), доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

Стаття 16. Розгляд скарг громадян

Скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об’єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням – безпосередньо до суду.

Скарги Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються першими керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, організацій і підприємств особисто.

Скарги на рішення загальних зборів членів колективних сільськогосподарських підприємств, акціонерних товариств, юридичних осіб, створених на основі колективної власності, а також на рішення вищих державних органів вирішуються в судовому порядку.

Громадянин може подати скаргу особисто або через уповноважену на це іншу особу. Скарга в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб подається їх законними представниками.

Скарга в інтересах громадянина за його уповноваженням, оформленим у встановленому законом порядку, може бути подана іншою особою, трудовим колективом або організацією, яка здійснює правозахисну діяльність.

До скарги додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду скарги, які після її розгляду повертаються громадянину.

Стаття 17. Термін подання скарги

Скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються.

Пропущений з поважної причини термін може бути поновлений органом чи посадовою особою, що розглядає скаргу.

Рішення вищого державного органу, який розглядав скаргу, в разі незгоди з ним громадянина може бути оскаржено до суду в термін, передбачений законодавством України.

Стаття 18. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги

Громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, засобів масової інформації, посадових осіб, має право:

особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви;

знайомитися з матеріалами перевірки;

подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу;

бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;

користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку;

одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;

висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги;

вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.

Стаття 19. Обов’язки органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, засобів масової інформації, їх керівників та інших посадових осіб щодо розгляду заяв чи скарг

Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об’єднання громадян, засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов’язані:

об’єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги;

у разі прийняття рішення про обмеження доступу громадянина до відповідної інформації при розгляді заяви чи скарги скласти про це мотивовану постанову;

(частину першу статті 19 доповнено новим абзацом третім
згідно із Законом України від 20.01.2005 р. N 2384-IV,
у зв’язку з цим абзаци третій – десятий вважати
відповідно абзацами четвертим – одинадцятим)

на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу;

відміняти або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням;

забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв’язку з заявою чи скаргою рішень;

письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги і суть прийнятого рішення;

вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянину в результаті ущемлення його прав чи законних інтересів, вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення, а також на прохання громадянина не пізніш як у місячний термін довести прийняте рішення до відома органу місцевого самоврядування, трудового колективу чи об’єднання громадян за місцем проживання громадянина;

у разі визнання заяви чи скарги необгрунтованою роз’яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення;

не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим органам;

особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чи скарг громадян, вживати заходів до усунення причин, що їх породжують, систематично аналізувати та інформувати населення про хід цієї роботи.

У разі необхідності та за наявності можливостей розгляд звернень громадян покладається на посадову особу чи підрозділ службового апарату, спеціально уповноважені здійснювати цю роботу, в межах бюджетних асигнувань. Це положення не відміняє вимоги частини дев’ятої цієї статті.

Стаття 20. Термін розгляду звернень громадян

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

На обгрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

Стаття 21. Безоплатність розгляду звернення

Органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об’єднання громадян, посадові особи розглядають звернення громадян, не стягуючи плати.

Стаття 22. Особистий прийом громадян

Керівники та інші посадові особи органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян зобов’язані проводити особистий прийом громадян.

Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний для громадян час, за місцем їх роботи і проживання. Графіки прийому доводяться до відома громадян.

Порядок прийому громадян в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, об’єднаннях громадян визначається їх керівниками.

Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.

Стаття 23. Організація прийому громадян вищими посадовими особами

Вищі посадові особи держави – Президент України, Голова Верховної Ради України, Прем’єр-міністр України – здійснюють прийом у встановленому ними порядку.

Розділ III
Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян

Стаття 24. Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про звернення громадян

Особи, винні у порушенні цього Закону, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України.

Стаття 25. Відшкодування збитків громадянину у зв’язку з порушенням вимог цього Закону при розгляді його скарги

У разі задоволення скарги орган або посадова особа, які прийняли неправомірне рішення щодо звернення громадянина, відшкодовують йому завдані матеріальні збитки, пов’язані з поданням і розглядом скарги, обгрунтовані витрати, понесені у зв’язку з виїздом для розгляду скарги на вимогу відповідного органу, і втрачений за цей час заробіток. Спори про стягнення витрат розглядаються в судовому порядку.

Громадянину на його вимогу і в порядку, встановленому чинним законодавством, можуть бути відшкодовані моральні збитки, завдані неправомірними діями або рішеннями органу чи посадової особи при розгляді скарги. Розмір відшкодування моральних (немайнових) збитків у грошовому виразі визначається судом.

Стаття 26. Відповідальність громадян за подання звернень протиправного характеру

Подання громадянином звернення, яке містить наклеп і образи, дискредитацію органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та їхніх посадових осіб, керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інших дій, тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

Стаття 27. Відшкодування витрат по перевірці звернень, які містять завідомо неправдиві відомості

Витрати, зроблені органом державної влади, місцевого самоврядування, підприємством, установою, організацією незалежно від форм власності, об’єднанням громадян, засобами масової інформації у зв’язку з перевіркою звернень, які містять завідомо неправдиві відомості, можуть бути стягнуті з громадянина за рішенням суду.

Стаття 28. Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян

Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян відповідно до своїх повноважень здійснюють Верховна Рада України, народні депутати України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Уповноважений з прав людини Верховної Ради України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі комітети, депутати місцевих рад, а також міністерства, інші центральні органи виконавчої влади щодо підпорядкованих їм підприємств, установ та організацій.

Стаття 29. Прокурорський нагляд за дотриманням законодавства про звернення громадян

Нагляд за дотриманням законодавства про звернення громадян здійснюється Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами. Відповідно до наданих їм чинним законодавством повноважень вони вживають заходів до поновлення порушених прав, захисту законних інтересів громадян, притягнення порушників до відповідальності.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного агентства

резерву України

від  21. 05. 2012     
83

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

з діловодства за зверненнями громадян в

Державному агентстві резерву України

 

1.               
Діловодство  за   пропозиціями   (зауваженнями),   заявами (клопотаннями)  і  скаргами  громадян  в Державному агентстві резерву України (даліДержрезерв України) ведеться окремо від інших видів  діловодства  і  покладається  на загальний відділ Департаменту забезпечення діяльності Агентства Держрезерву України.

2.               
Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в Державному агентстві резерву України розроблена відповідно Закону УкраїниПро звернення громадян”,  Указу Президента України від 07.02.2008 №
109/2008 „
Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, з урахуванням вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, обєднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 „Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, обєднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, засобах масової інформаціїта нормативних документів з діловодства з використанням Автоматизованої системи діловодстваДОК ПРОФ.СТЕП 2.0”.

3.               
Порядок
ведення  діловодства  за 
зверненнями  громадян,  які містять відомості,  що становлять державну або іншу таємницю, яка
охороняється законом, визначається      
спеціальними нормативно-правовими актами.

Відповідальність за стан діловодства за
зверненнями громадян несе заступник голови Держрезерву України відповідно до
розподілу функціональних повноважень.

4.               
Усі пропозиції, заяви
і скарги, що  надійшли до Держрезерву України,  приймаються відповідальними працівниками загального
відділу Департаменту забезпечення діяльності Агентства  та  централізовано
реєструватися в день їх надходження в Автоматизованій системі діловодства „ДОК ПРОФ.СТЕП
2.0” в картотеці
– „Звернення громадян”.

Кожному зверненню присвоюється реєстраційний
індекс, який  складається з початкової літери
прізвища заявника та порядкового номера пропозиції, заяви, скарги, що надійшла.
Конверти (вирізки з них) зберігаються разом з  пропозицією, заявою,  скаргою.

5.               
Облік особистого
прийому громадян в Держрезерві України ведеться в окремому журналі за встановленою
формою (додаток  1).

6.               
Письмові звернення,
заяви і скарги, подані на особистому прийомі в Голови Держрезерву України, першого
заступника Голови Держрезерву України або заступника Голови Держрезерву України
підлягають централізованій реєстрації в Автоматизованій системі діловодства „ДОК
ПРОФ.СТЕП 2.0”
в картотеці -„Звернення громадян” та в журналі обліку особистого прийому громадян
(додаток  1).

7.               
На вимогу
громадянина, який подав звернення до Державного агентства резерву України, на
першому аркуші копії звернення проставляється штамп із зазначенням реквізитів
Держрезерву України, дати надходження та вхідного номера звернення. Така копія
повертається громадянину.

8.               
Автоматизована реєстрація
пропозицій, заяв і скарг здійснююється шляхом 
введення в реєстраційно-контрольну картку таких елементів:  дата надходження звернення; прізвище, ім’я,  по батькові, категорія (соціальний стан) заявника;  звідки одержано звернення, дата, індекс, контроль;  порушені питання – короткий зміст,  індекси; зміст і дата резолюції, прізвище автора,
виконавець,  термін виконання;  дата надіслання,  індекс 
і  зміст документа,  прийняті рішення, дата зняття з контролю (додаток  2).

9.               
За результатами
розгляду звернень, заяв і скарг даються письмові  відповіді, про що робиться відповідний запис
у реєстраційно-контрольних картках Автоматизованої системи діловодства „ДОК
ПРОФ. СТЕП 2.0”.
В документах справи зберігається другий примірник листа-відповіді.

10.          
Індекс письмової
відповіді складається з реєстраційної позначки, що ставиться в центрі нижнього
поля лицьової сторони першого аркуша документа.

11.          
Звернення розглядаються і вирішуються в термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше пятнадцяти днів від дня їх отримання.

Якщо в місячний термін вирішити порушені
в зверненні питання неможливо, то за рішенням керівництва Держрезерву України встановлюється
необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення.
При цьому загальний термін вирішення питань, порушених в зверненні, не може
перевищувати сорока п’яти днів.

12.          
Пропозиції, заяви і скарги, на які даються попередні відповіді, з контролю не знімаються. Контроль завершується тільки після прийняття рішення і вжиття заходів щодо вирішення пропозиції, заяви, скарги. Рішення про зняття з контролю пропозицій, заяв і скарг
приймають посадові особи, які прийняли рішення про контроль.

13.          
Якщо питання,
порушені в зверненні, не входять до повноважень Держрезерву України, воно в
термін не більше п’яти днів пересилається відповідному органу чи посадовій
особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. В разі, якщо
звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення,
воно в той же термін повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.

14.          
Щороку до 15
січня відповідальний за роботу із зверненнями громадян  готує звіт (у формі аналітичної довідки) за
результатами роботи за попередній рік.

15.          
Звернення, заяви і
скарги громадян після їх вирішення з усіма документами щодо їх розгляду і вирішення
мають бути повернуті посадовій  особі загального
відділу Департаменту забезпечення діяльності Агентства, яка веде діловодство за
зверненнями, заявами і скаргами, для централізованого формування справи.

Формування і зберігання справ у
виконавців забороняється.

16.          
Документи
розміщуються в справах у хронологічному або алфавітному порядку. Кожна
пропозиція, заява, скарга з усіма документами щодо її розгляду і вирішення
становлять в справі самостійну групу і вміщуються в м’яку обкладинку. В разі
одержання повторної пропозиції, заяви, скарги або появи додаткових документів
вони підшиваються до даної групи документів.

Під час формування справ перевіряється
правильність спрямування документів до справи, їх комплектність. Невирішені
звернення, заяви, скарги, а також неправильно оформлені документи підшивати до
справ забороняється.

Обкладинка справи   оформляється   за  
встановленою   формою (додаток 3).

Термін зберігання документів за
зверненнями, заявами і скаргами визначається номенклатурою справ.

17.          
Справи,  що 
підлягають  постійному,  а також тимчасовому (понад 10 років)
зберіганню,  передаються до
архівного  підрозділу організації  через 
два роки після завершення діловодства за ними. Справи,  що 
підлягають  тимчасовому  зберіганню 
(до   10   років включно),   передаються  
до   архівного  підрозділу Держрезерву України за  рішенням керівника організації.

Після закінчення  встановлених 
термінів зберігання документи  за
пропозиціями, заявами і скаргами підлягають знищенню у порядку, встановленому
нормативними актами Державної архівої служби.

 

 

 

 

Додаток 1

до п. 5 Інструкції

 

 

 

ЖУРНАЛ

обліку особистого
прийому громадян в приймальні

Державного
агентства резерву України

 

           

 

№ з/п

 

Дата прийому, реєстраційний індекс звернення

 

Прізвище, 
ім’я, по  батькові керівника, що
веде прийом громадян

 

Прізвище, 
ім’я, по  батькові, адреса чи
місце  роботи, категорія (соціальний
стан) громадянина

 

Короткий зміст порушеного питання

 

Кому доручено розгляд звернення, зміст доручення,
термін виконання

 

 

Наслідки розгляду, індекс,дата одержання відповіді
від виконавця

 

 

Примітка

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до п. 8  Інструкції

 


 

РЕЄСТРАЦІЙНО-КОНТРОЛЬНО КАРТКА

 

 

Реєстраційний індекс

 

Корреспондент

 

Адреса

 

Дата надходження

 

Контрольний

 

Кількість аркушів

 

Вид документу

 

Категорія заявника

 

Колективне

Кількість заявників

Звідки отримано

 

Термін вищест. органу

 

Термін виконання

 

Термін продовження

 

Дата виконання

 

Справа

 

Виконано за

 

Порушено термін виконання

 

Попередні звернення

 

Короткий зміст

 

Відмітка про виконання

 

Резолюція

Отримали

Автор

Дата

Зміст резолюції

Термін

Стан виконання

 

 

в/с

 

Виконавець

 

Дата відповіді

 

Стан

 

Дата інф.

 

Пропозиції

 

Додаток 3

до п. 16 Інструкції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВА

         №___________

          

 

 

ДЕРЖАВНЕ
АГЕНТСТВО РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ

 

 

 

ПРОПОЗИЦІЯ   
ЗАЯВА    СКАРГА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Прізвище,
Ім’я, по батькові)

 

 

 

 

 

(реєстраційний
номер, дата)

 

 

 

 

______________

                                                                                                              
(рік)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На ______аркуш.

 

Зберігати _________

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(адреса)

 

 

Графік

особистого прийому громадян у

Державному агентстві резерву
України

 

 

Прізвище,ім’я по батькові,
посада

Дні прийому

Часи прийому

Мосійчук Вадим Адамович – Голова

щоп’ятниці

14:00-16:00

Прокопчук Олег Михайлович – перший заступник Голови

щопонеділка

15:00-17:00

Шкляр Лариса Петрівна – заступник начальника
Управління державних резервів-начальник відділу промислових товарів та
нафтопродуктів

щовівторка

15:00-17:00

Казаська Лідія Валентинівна – начальник Відділу
бухгалтерського обліку та фінансової звітності-головний бухгалтер

щосереди

15:00-17:00

Тунік Наталія Олегівна – заступник
начальника Відділу забезпечення діяльності Агентства

щочетверга

15:00-17:00

 

 

Примітка:

Особистий прийом громадян в
Державному агентстві резерву України здійснюється за адресою: м. Київ, вул.
Пушкінська, 28.

Попередній запис на прийом
громадян здійснюється за номером телефону: (044) 234-63-47

 

 

/ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВИ/

 

 

Голові
Державного агентства резерву України

(П.І.Б.)

/прізвище, ім’я, по батькові,

соціальний стан (ветеран праці, учасник війни, учасник
бойових дій, учасник ліквідації аварії на ЧАЕС, одинока мати, члени
багатодітної сім’ї, дитина війни,
пенсіонер тощо),

домашня адреса, контактний телефон/

 

 

ЗАЯВА

 

 

 

/СТИСЛИЙ
ВИКЛАД ПОРУШЕНОГО ПИТАННЯ/

 

 

 

 

 

 

 

 

/ДАТА/
/ПІДПИС
/

 

 

/ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СКАРГИ/

 

 

Голові
Державного агентства резерву України

(П.І.Б.)

/прізвище, ім’я, по батькові,

соціальний стан (ветеран праці, учасник війни, учасник
бойових дій, учасник ліквідації аварії на ЧАЕС, одинока мати, члени багатодітної
сім’ї,  дитина війни, пенсіонер тощо),

домашня адреса, контактний телефон/

                                                                                                   

 

 

СКАРГА

 

 

 

/СТИСЛИЙ
ВИКЛАД ПОРУШЕНОГО ПИТАННЯ/

 

 

 

 

 

 

 

 

/ДАТА/                                                                                        
/ПІДПИС
/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Додаток
1

Довідка щодо роботи
із зверненнями громадян

 

 

 

 

 

Державне агентство резерву України

 

 

ДОВІДКА

 

 

 

 

 

щодо роботи із зверненнями громадян,

 

 

 

 

 

що надійшли

 

 

 

 

 

 

 

за період з

01.01.2015

по

31.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звідки надійшли
звернення

Кількість звернень

З них

Кількість громадян,
що звернулися

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Від громадян поштою

2

1

0

0

1

0

0

2

0

0

0

0

0

1

0

1

1

2

Від громадян на особистому
прийомі

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Через уповноважену особу

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Через органи влади

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

             з них від
КМУ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Через засоби масової інформації

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Від інших органів, установ організацій

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Разом

2

1

0

0

1

0

0

2

0

0

0

0

0

1

0

1

1

 

1. Колективних; 2. Повторних; 3. Від героїв, інвалідів
ВВВ; 4. Від ветеранів війни та праці,
багатодітних сімей та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки; 5. Пропозиції; 6.
Заяви, клопотання; 7. Скарги;
8. Вирішено позитивно; 9. Відмовлено
у задоволенні; 10. Дано роз’яснення;
11. Звернення, що
повернуто авторові відповідно
до статей 5 і 7 Закону України
“Про звернення громадян“;
12. Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України “Про звернення громадян“; 13. Звернення, що не підлягає
розгляду відповідно до
статей 8 і 17 Закону України
“Про звернення громадян»;
14. Розглянуто, надано відповідь з порушенням
термінів; 15. У стадії розгляду.

 

 

                           Додаток 2

Довідка щодо роботи
із зверненнями громадян

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
Державне агентство резерву України

 

 

ДОВІДКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щодо роботи із зверненнями громадян,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

що надійшли

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за період з

01.01.2015

по

31.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звідки надійшли
звернення

Кількість звернень

З них

Кількість громадян,
що звернулися

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

Від громадян поштою

2

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

Від громадян на особистому
прийомі

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Через уповноважену особу

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Через органи влади

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

           з них від
КМУ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Через засоби масової інформації

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Від інших органів, установ організацій

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Разом

2

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

 

1. Промислова політика ; 2. Аграрна політика і земельні
відносини; 3. Транспорт і
зв’язок; 4. Економічна, цінова, інвестиційна, зовнішньоекономічна, регіональна
політика та будівництво, підприємництво; 5. Фінансова, податкова, митна політика; 6. Соціальний захист; 7. Праця і заробітна плата; 8. Охорона здоров’я; 9. Комунальне господарство; 10. Житлова політика; 11. Екологія та природні ресурси; 12. Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація
прав і свобод громадян;
13. Сім’я, діти, молодь, ґендерна рівність, фізична культура і спорт; 14.
Культура та культурна спадщина, туризм; 15. Освіта, наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність та інтелектуальна власність; 16. Інформаційна політика, діяльність засобів масової інформації; 17. Діяльність об’єднань громадян, релігія та міжконфесійні відносини; 18. Діяльність Верховної Ради України,
Президента України та Кабінету
Міністрів України; 19. Діяльність центральних органів виконавчої влади; 20. Діяльність місцевих органів виконавчої влади; 21. Діяльність органів місцевого самоврядування; 22. Обороноздатність, суверенітет, міждержавні і міжнаціональні відносини; 23. Державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій;
24. Інше.

 

 

Додаток
1

     Довідка щодо роботи із
зверненнями громадян

 

 

 

 

 

 Державне агентство резерву України

 

 

ДОВІДКА

 

 

 

 

 

 щодо роботи із
зверненнями громадян,

 

 

 

 

 

що надійшли

 

 

 

 

 

 

 

         за період з

01.04.2015

по

30.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звідки надійшли
звернення

Кількість звернень

З них

Кількість громадян,
що звернулися

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Від громадян поштою

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Від громадян на особистому
прийомі

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Через уповноважену особу

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Через органи влади

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

             з них від
КМУ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Через засоби масової інформації

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Від інших органів, установ організацій

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Разом

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

1. Колективних; 2. Повторних; 3. Від героїв, інвалідів
ВВВ; 4. Від ветеранів війни та праці, багатодітних сімей та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки; 5. Пропозиції; 6.
Заяви, клопотання; 7. Скарги;
8. Вирішено позитивно; 9. Відмовлено
у задоволенні; 10. Дано роз’яснення;
11. Звернення, що повернуто
авторові відповідно до
статей 5 і 7 Закону України
“Про звернення громадян“;
12. Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України “Про звернення громадян“; 13. Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8
і 17 Закону України
“Про звернення громадян»;
14. Розглянуто, надано відповідь з порушенням
термінів; 15. У стадії розгляду.

 

 

Додаток
2

   Довідка щодо роботи із
зверненнями громадян

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
Державне агентство резерву України

 

 

ДОВІДКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 щодо роботи із
зверненнями громадян,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

що надійшли

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за період з

01.04.2015

по

30.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звідки надійшли
звернення

Кількість звернень

З них

Кількість громадян,
що звернулися

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

Від громадян поштою

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Від громадян на особистому
прийомі

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Через уповноважену особу

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Через органи влади

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

           з них від
КМУ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Через засоби масової інформації

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Від інших органів, установ організацій

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Разом

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

1. Промислова політика ; 2. Аграрна політика і земельні відносини;
3. Транспорт і зв’язок;
4. Економічна, цінова, інвестиційна, зовнішньоекономічна,
регіональна політика та будівництво, підприємництво; 5.
Фінансова, податкова, митна політика; 6. Соціальний захист; 7. Праця і заробітна
плата; 8. Охорона здоров’я;
9. Комунальне господарство;
10. Житлова політика; 11.
Екологія та природні ресурси; 12. Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація
прав і свобод громадян;
13. Сім’я, діти, молодь, ґендерна рівність, фізична культура і спорт; 14.
Культура та культурна спадщина, туризм; 15. Освіта, наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність та інтелектуальна власність; 16. Інформаційна політика, діяльність засобів масової інформації; 17. Діяльність об’єднань громадян, релігія та міжконфесійні відносини; 18. Діяльність Верховної Ради України,
Президента України та Кабінету
Міністрів України; 19. Діяльність центральних органів виконавчої влади; 20. Діяльність місцевих органів виконавчої влади; 21. Діяльність органів місцевого самоврядування; 22. Обороноздатність, суверенітет, міждержавні і міжнаціональні відносини; 23. Державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій;
24. Інше.

 

 

Додаток
1

     Довідка щодо роботи із
зверненнями громадян

 

 

 

 

 

 Державне агентство резерву України

 

 

ДОВІДКА

 

 

 

 

 

 щодо роботи із
зверненнями громадян,

 

 

 

 

 

що надійшли

 

 

 

 

 

 

 

         за період з

01.07.2015

по

30.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звідки надійшли
звернення

Кількість звернень

З них

Кількість громадян,
що звернулися

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Від громадян поштою

7

5

0

0

2

0

0

7

0

0

4

0

0

0

0

3

117

2

Від громадян на особистому
прийомі

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Через уповноважену особу

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Через органи влади

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

             з них від КМУ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Через засоби масової інформації

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Від інших органів, установ організацій

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Разом

7

5

0

0

2

0

0

7

0

0

4

0

0

0

0

3

117

 

1. Колективних; 2. Повторних; 3. Від героїв, інвалідів
ВВВ; 4. Від ветеранів війни та праці, багатодітних сімей та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки; 5. Пропозиції; 6.
Заяви, клопотання; 7. Скарги;
8. Вирішено позитивно; 9. Відмовлено
у задоволенні; 10. Дано роз’яснення;
11. Звернення, що
повернуто авторові відповідно
до статей 5 і 7 Закону України
“Про звернення громадян“;
12. Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України “Про звернення громадян“; 13. Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8
і 17 Закону України
“Про звернення громадян»;
14. Розглянуто, надано відповідь з порушенням
термінів; 15. У стадії розгляду.

 

 

Додаток
2

   Довідка щодо роботи із
зверненнями громадян

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
Державне агентство резерву України

 

 

ДОВІДКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 щодо роботи із
зверненнями громадян,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

що надійшли

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за період з

01.07.2015

по

30.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звідки надійшли
звернення

Кількість звернень

З них

Кількість громадян,
що звернулися

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

Від громадян поштою

7

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117

2

Від громадян на особистому
прийомі

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Через уповноважену особу

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Через органи влади

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

           з них від КМУ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Через засоби масової інформації

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Від інших органів, установ організацій

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Разом

7

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117

 

1. Промислова політика ; 2. Аграрна політика і земельні відносини;
3. Транспорт і зв’язок;
4. Економічна, цінова, інвестиційна, зовнішньоекономічна,
регіональна політика та будівництво, підприємництво; 5.
Фінансова, податкова, митна політика; 6. Соціальний захист; 7. Праця і заробітна
плата; 8. Охорона здоров’я;
9. Комунальне господарство;
10. Житлова політика; 11.
Екологія та природні ресурси; 12. Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація
прав і свобод громадян;
13. Сім’я, діти, молодь, ґендерна рівність, фізична культура і спорт; 14.
Культура та культурна спадщина, туризм; 15. Освіта, наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність та інтелектуальна власність; 16. Інформаційна політика, діяльність засобів масової інформації; 17. Діяльність об’єднань громадян, релігія та міжконфесійні відносини; 18. Діяльність Верховної Ради України,
Президента України та Кабінету
Міністрів України; 19. Діяльність центральних органів виконавчої влади; 20. Діяльність місцевих органів виконавчої влади; 21. Діяльність органів місцевого самоврядування; 22. Обороноздатність, суверенітет, міждержавні і міжнаціональні відносини; 23. Державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій;
24. Інше.